BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Moroz Mirosław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Działanie 8.1 programu operacyjnego innowacyjna gospodarka a miejsce polski w międzynarodowym rankingu e-biznesu
The Place of Poland in the International Ranking of E-Business Against the Results Of Measure 8.1 Operational Programme Innovative Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 413-421, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Keyword
Biznes elektroniczny, Rozwój
e-business, Development
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto problem badawczy współzależności między implementacją działania 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka a stopniem rozwoju e-biznesu, mierzonym miejscem Polski w odpowiednich składowych rankingu Net-worked Readiness Index. Wyniki badań obejmujących lata 2010-2013 wskazują, iż, generalizując, istnieje ujemna korelacja między analizowanym programem a pozycją Polski w przekroju wybranego miernika rankingu Networked Readiness Index. (abstrakt autora)

The paper is taking the research problem of the interdependence between the implementation of measure 8.1 "Supporting the business activity in the field of the electronic economy" of Operational Programme Innovative Economy and the degree of the development of e-business, measured with the place of Poland in Networked Readiness Index ranking. Results of the study, covering the years 2009-2013 suggests that broadly speaking there is a negative correlation between the analyzed program and the position of the Poland in terms of appropriate indicator of the Networked Readiness Index ranking. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Aczel A.D. (2000), Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa.
  2. Bilbao-Osorio B., Dutta S., Lanvin B., The Global Information. Technology Report 2014. Rewards and Risks of Big Data, World Economic Forum, www3.weforum.org/.../WEF_GlobalInformationTechnology_Report_2014.pdf.
  3. Cimochowski G. i in. (2011), Polska internetowa. Jak Internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki, BCG, Warszawa.
  4. Dutta S., Jain A. (2003), The networked readiness of nations, The Global Informa-tion Technology Report 2002/2003, World Economic Forum, http://www.weforum.org/pdf/Global_Competitiveness_Reports/Reports/GITR_2002_2003/GITR_NRI_02_03.pdf.
  5. Komunikaty Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2009-2013, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, http://poig.parp.gov.pl /index/index/771
  6. Mia I., Dutta S., Griger T. (2009), Gauging the Networked Readiness of Nations: Findings from the Networked Readiness, World Economic Forum, http://www.insead.edu/facultyresearch/centres/elab/rightnav/documents/1.1_GaugingtheNetworkedReadinessofNations_000.pdf.
  7. Osiecki A., Będzie kontrola projektów internetowych, "Rzeczpospolita", 19.08.2010, http://www.rp.pl/artykul/9211,524567_Bedzie _kontrola_ projek-tow_internetowych.html.
  8. The Global Information Technology Report 2014 data platform, World Economic Forum, 2015, http://www.weforum.org/global-information-technology-report-2014-data-platform.  
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu