BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pigłowski Marcin (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Prognoza ilości notyfikacji dotyczących poważnych zagrożeń w systemie RAPEX wobec produktów pochodzących z Chin
The Prediction of Number of Serious Risk Notifications in the Rapex to Products Originated from China
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 423-432, tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Keyword
Produkt
Product
Note
streszcz., summ.
Country
Chiny
China
Abstract
System RAPEX służy szybkiej wymianie informacji pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej i Komisją Europejską na temat produktów powodujących zagrożenia dla konsumenta i podjętych wobec nich środków. Największy udział w notyfikacjach systemu RAPEX mają produkty pochodzące z Chin, pomimo podejmowania przez Komisję Europejską współpracy z władzami chińskimi, by zmniejszyć tę ilość. Prognoza przeprowadzona na podstawie modelu regresji wielorakiej, z uwzględnieniem czasu wprowadzenia systemu RAPEX-China oraz wartości importu z Chin, wykazała, iż ilość tych notyfikacji w roku 2015 znów wzrośnie.(abstrakt autora)

The RAPEX is used to the rapid exchange of information between Member States of the European Union and the European Commission on products causing risk to the consumer and measures taken against them. The largest share in the RAPEX notifications have products originating from China despite making by the European Commission cooperation with the Chinese authorities to reduce this number. The forecast based on the multiple regression model, taking into account the time, the introduction of the RAPEX-China, and the value of import from China, showed that the number of those notifications in 2015 will rise again. Keywords: RAPEX, serious risks, China, multiple regression model, prediction. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aczel A.D. (2000), Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Bertolini S. (2014), RAPEX facts and figures 2013. Complete statistic, SANCO,Brussels.
 3. Jóźwiak J., Podgórski J. (2001), Statystyka od podstaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 4. Komisja Europejska (2005), 2004 RAPEX Report, European Commission, Brussels.
 5. Komisja Europejska (2006), Annual Report on the operation of the Rapid Alert System for non-food consumer products (RAPEX) 2005, European Commission, Brussels.
 6. Komisja Europejska (2007), 2006 Annual Report on the operation of the Rapid Alert System for non-food dangerous products, Publications Office, Luxembourg.
 7. Komisja Europejska (2008), 2007 Annual Report on the operation of the Rapid Alert System for non-food dangerous products, Publications Office, Luxembourg.
 8. Komisja Europejska (2009), 2008 Annual Report on the operation of the Rapid Alert System for non-food dangerous products, Publications Office, Luxembourg.
 9. Komisja Europejska (2010), 2009 Annual Report on the operation of the Rapid Alert System for non-food dangerous products, Publications Office, Luxembourg.
 10. Komisja Europejska (2011), 2010 Annual Report on the operation of the Rapid Alert System for non-food dangerous products, Publications Office, Luxembourg.
 11. Komisja Europejska (2012), 2011 Annual Report on the operation of the Rapid Alert System for non-food dangerous products, Publications Office, Luxembourg.
 12. Komisja Europejska (2013), 2012 Annual Report on the operation of the Rapid Alert System for non-food dangerous products, Publications Office, Luxembourg.
 13. Komisja Europejska (2014a), Bilateral cooperation, http://ec.europa.eu/consumers/ consumers_safety/international_cooperation/bilateral_cooperation/index_en.htm [9.09.2014].
 14. Komisja Europejska (2014b), Eurostat. International trade detailed data (detail), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database [22.08.2014].
 15. Komisja Europejska (2014c), Rapid Alert System for non-food dangerous products (RAPEX), http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex [2.09.2014].
 16. Parlament Europejski i Rada (2001), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/95/WE z 3.12.2001 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, Dz. Urz. L 11 z 15.1.2002, s. 4-17, polskie wydanie specjalne: rozdział 15, tom 06, s. 447-462.
 17. Romanowski A. (2006), 'RAPEX-CHINA' Application, SANCO, Brussels.
 18. United Nations (2003), Classification by Broad Economic Categories, Rev. 4, Department of Economic and Social Affairs, Statistical Division, New York.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu