BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drobiazgiewicz Joanna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
One-stop government jako kierunek rozwoju administracji publicznej
One-Stop Government as a Development Direction of Public Administration
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 477-485, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Keyword
e-administracja, Administracja publiczna
e-government, Public administration
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zastosowanie technologii teleinformatycznych w sektorze publicznym przynosi wiele korzyści dla klientów oraz przedsiębiorstw. Szczególną rolę pełni w tym zakresie elektroniczna platforma ePUAP, która w przyszłości ma umożliwić świadczenie szerokiej gamy usług zarówno dla obywateli, jak też przedsiębiorstw oraz klientów wewnętrznych. Niniejszy artykuł przedstawia znaczenie e-government, założenia koncepcji one-stop government oraz rolę portalu ePUAP w jej realizacji. (abstrakt autora)

The use of teleinformation technology in public administration may bring many advantages both to the clients and the offices. The electronic platform plays here the crucial role and in the future it is supposed to enable the provision of a wide range of services both to the citizen or companies and internal clients. The article focuses meaning of e-government, founding concept of One-Stop Government and the role of the ePUAP portal in its implementation. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gisler za Mehlich H (2002), Electronic Government. Die elektronische Verwal-tungsreform. Grundlagen-Entwicklungsstand-Zukunftsperspektiven, Gabler, Wies-baden, s. 2.
  2. Meier A. (2009), eDemocracy & eGovernment. Eltwicklungsstufen einer demokratischen Wissensgesellschaft, Springer Verlag, Berlin Heidelberg.
  3. Online Availability of Public Services: How Is Europe Progressing? Web Based Survey on Electronic Public Services Report of the Fifth Measurement, October 2004, Capgemini for: European Commission Directorate General for Information Society and Media (KE 2004).
  4. Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 r. (2004), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
  5. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, grudzień 2008, http://www.mswia.gov.pl/strategia/ (MSWiA 2008).
  6. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565.
  7. Warkentin M., Gefen D., Pavlou P.A., G.M. Rose (2002), Encouraging Citizen Adoption of e-Government by Building Trust, "Electronic Markets", 12 (3).
  8. Wimmer M.A. (2002), Integrated service Modelling for Online One-stop Government, "Electronic Markets", 12 (3).
  9. Wrota - wstępna koncepcja projektu, Komitet Badań Naukowych, Warszawa 2002 (KBN 2002).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu