BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazur Zygmunt (Politechnika Wrocławska), Mazur Hanna (Politechnika Wrocławska), Mendyk-Krajewska Teresa (Politechnika Wrocławska)
Title
Elektroniczne rejestry publiczne
Public Electronic Records
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 508-517, bibliogr. 27 poz.
Issue title
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Keyword
Rejestr administracyjny
Administrative register
Note
streszcz., summ.
Abstract
Sprawne świadczenie usług wymaga szybkiego dostępu do aktualnych danych. Działalność wielu firm i instytucji (szczególnie tych o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym) wymaga dostępu do rozproszonych zbiorów danych w celu szybkiego pobrania niezbędnych danych. Ułatwieniem dla tych czynności są centralne repozytoria danych umożliwiające użytkownikom autoryzowany dostęp. Tworzenie od wielu lat przez różne podmioty, w sposób niekontrolowany i nieplanowany centralnie, autonomicznych baz danych i systemów informatycznych spowodowało powstanie zbiorów często niespójnych, niekompletnych i nieaktualnych, z niepewnymi lub błędnymi danymi. Brak ustalonych standardów utrudnia analizę danych, ich wymianę między rejestrami oraz integrację systemów. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z publicznymi cyfrowymi rejestrami danych będącymi podstawą sprawnego wykonywania usług nie tylko tych realizowanych drogą elektroniczną. (abstrakt autora)

Efficient service requires fast access to up-to-date data. The activities of many companies and institutions (especially those of a national or international character) require access to distributed databases to quickly collect the necessary data. Helpful for these activities are central data repositories allowing users authorized access. For a number of years, the creation of autonomous databases and information systems by different entities in an uncontrolled manner and without central planning has given rise to collections that are often inconsistent, incomplete and outdated, with uncertain or incorrect data. The lack of established standards makes it difficult to analyze the data, exchange them between registers and integrate systems. The article presents the issues related to public digital data records underlying the efficient provision of services, not limited to those carried out electronically. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Architektura Korporacyjna Państwa. Dokumenty (2014), mac.gov.pl/projekty.
 2. CRIP, mac.gov.pl/projekty/danepublicznegovpl-crip/opis-projektu (2015).
 3. Definicje pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych w kontekście kwalifikacji projektów do dofinansowania z PO PC (2014), MAC.
 4. Dziesięć zasad stosowania usług chmurowych przez administrację publiczną (2013), www.giodo.gov.pl/plik/id_p/4308.
 5. info.pkw.gov.pl/rejestr-wyborcow-samorzad/rejestr-wyborcow.html (2014).
 6. Internetowy System Aktów Prawnych. Księgi wieczyste i hipoteka (2015), isap.sejm.gov.pl.
 7. mac.gov.pl/projekty/danepublicznegovpl-crip/dokumenty (2014).
 8. mf.gov.pl/administracja-podatkowa/dzialalnosc/rejestracja-podatnikow (2015).
 9. msw.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/centralne-rejestry-pan (2015).
 10. obywatel.gov.pl/zmiany-prawa-urzednik (2015).
 11. Portal informacyjny REGON (2015), stat.gov.pl/regon.
 12. Rozporządzenie MAC z 26 marca 2014 r. w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w CRIP, DzU 2014, poz. 491.
 13. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, DzU 2013, poz. 1407.
 14. Rozporządzenie RM z 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym, DzU 2005/205.
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej, DzU 2014, poz. 361.
 16. samorzad.pap.pl/depesze/polecane_artykuly.energetyka/136625/Rejestry-inaczej--Obowiazkowe-zmiany-w-czynnosciach-po-zmianie-systemu (2014).
 17. samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/136626/Nowe-przepisy--Przeglad-prawa-w-zwiazku-z-Systemem-Rejestrow-Panstwowych-od-2015-r- (2014).
 18. Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, DzU 1997/98, poz. 602.
 19. Ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, DzU 1997/121.
 20. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, DzU 2005 nr 64, poz. 565.
 21. Ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, DzU 2010 nr 217, poz. 1427.
 22. Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, DzU nr 112, poz. 654.
 23. Ustawa z 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
 24. Zahorska J. (2014), Oszustów przybywa. Prokuratura i sądy nie widzą problemu, 02.12.2014, biznes.onet.pl.
 25. Źródło - bezpłatna aplikacja do obsługi Systemu Rejestrów Państwowych, MSW, 27.03.2014, msw.gov.pl/pl/aktualnosci.
 26. Żółciak T. (2014a), CEPiK: "Historia pojazdu" z błędami. Będą problemy ze sprzedażą samochodów, prawo.gazetaprawna.pl.
 27. Żółciak T. (2014b), ŹRÓDŁO kłopotów, czyli nowy e-system dla samorządów, serwisy.gazetaprawna.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu