BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawlik Andrzej (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)
Title
Internet podstawowym narzędziem innowacyjności przedsiębiorstw i administracji
Internet as an Instrument of Administration and Companies' Innovative Activity
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 561-570, rys., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Keyword
Internet, Innowacje, Administracja publiczna, e-administracja, Przedsiębiorstwo, Serwicyzacja
Internet, Innovations, Public administration, e-government, Enterprises, Servitization
Note
streszcz., summ.
Abstract
Gospodarka światowa przechodzi obecnie okres niezwykle gwałtownych przemian, który charakteryzuje: postępująca globalizacja i serwicyzacja gospodarki, przyśpieszenie postępu technicznego, burzliwy rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych, zwiększona konkurencja między przedsiębiorstwami, regionami, państwami, a także ludźmi. W gospodarce, w której wiedza zyskuje na wartości, wartość zyskuje też stosowana i rozwijana technologia informacyjno-komunikacyjna, która wzmacnia proces przekazywania informacji, czyli źródło wiedzy. Taką technologią jest właśnie Internet, który wpływa na zmianę sposobów komunikacji międzyludzkiej, pracy i działania przedsiębiorstw. (abstrakt autora)

Nowadays global economy passes through the period of intense modifications that can be characterized with continuing globalization, service economy, technological development, progress in computer science and telecommunication, increasing competition between companies, regions, countries and even people. In the economy where knowledge becomes a crucial factor, used information and communication technology increases its value as well. Those mentioned technologies intensify process of sharing knowledge as the source of knowledge. Information technologies are considered to be the condition of modernity growth and competitiveness of the economy, they also support development of countries' intellectual potential and citizens' skills, because they are an instrument of efficient usage of knowledge and information. As an information technologies we understand technology of: gathering, collecting, storing, processing and sharing information through up-to-date technology tools. Such technology is the Internet, which affects the change of communication methods between people, labor and enterprises' activities. Internet as a new medium of communication creates convenient space for exchange of different messages among business partners. This is also a place where company images and identities are created, marketing activities, selling products and services take place, as well as making payments and establishing contacts with clients. Thesis made in this article states that in years 2014-2020 the Internet will be the basis for innovative businesses and administrations. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bal-Woźniak T. (2012), Innowacyjność w ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania instytucjonalne, PWE, Warszawa.
 2. Białoń L. (red.), (2010), Zarządzanie działalnością innowacyjną, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 3. Bogdanienko J. (2004), Innowacje jako czynnik przewagi konkurencyjnej, [w:] J. Bogdanienko, M. Haffer, W. Popławski (red.), Innowacyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń.
 4. Drucker P.F. (1999), Społeczeństwo prokapitalistyczne, PWN, Warszawa.
 5. Gorzelak G., Olechnicka A. (2003), Innowacyjny potencjał polskich regionów, [w:] L. Zienkowski (red.), Wiedza a wzrost gospodarczy, Scholar, Warszawa.
 6. Janasz W., Kozioł K. (2007), Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 7. Pomykalski A. (2001), Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa-Łódź.
 8. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (2013), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 9. Sosnowska A. (2002), Pojęcie konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] K. Poznańska, A. Sosnowska (red.), Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej Szkoły Głównej Handlowej, T. LXXII, Warszawa
 10. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2009-2013 (2013), GUS, Warszawa.
 11. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2010-2014 (2014), GUS, Warszawa.
 12. Targalski J. (2008), red., Innowacyjność przedsiębiorstw Małopolski i Śląska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 13. Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2014 roku (2015), GUS, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu