BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Budner Waldemar W. (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Relacje centrum-otoczenie w obszarze funkcjonalnym aglomeracji poznańskiej
Relations between the Centre and Surroundings in the Functional Area of the Poznań Agglomeration
Source
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2015, vol. 3, nr 8, s. 89-112, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Aglomeracje miejskie, Delimitacja, Obszar metropolitalny
Urban agglomerations, Delimitation, Metropolitan area
Note
streszcz., summ.
Country
Aglomeracja poznańska
Poznań agglomeration
Abstract
W opracowaniu przedstawiono zmiany relacji pomiędzy centrum (Poznań) a obszarem go otaczającym w latach 2000-2010. Przedmiotem rozważań były relacje demograficzne (strukturalne, ilościowe, w tym ruch migracyjny). Tłem analizy jest zatrudnienie i funkcje dominujące w aglomeracji poznańskiej. Granice obszaru funkcjonalnego aglomeracji przyjęto na podstawie wskaźnika relacji liczby dojeżdżających do pracy i pracowników najemnych (według Program Urban Audit.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the changes in relationships between the centre (Poznań) and its surrounding area in 2000-2010. The subjects of discussion are the demographic relationships (structural quantitative, including migrations). The background of the analysis is employment and the dominant features of the agglomeration. The boundaries of the functioning agglomeration were set on the basis of the ratio of commuters and employees (according to The Urban Audit).(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Budner, W., 1999, Funkcje administracyjne w strukturze gospodarczej miast średnich i dużych, w: Sobczak, A. (red.), Wybrane strategie rozwoju miast, Zeszyty Naukowe - seria I, nr 273, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 2. Budner, W., 2011, Geografia ekonomiczna. Współczesne zjawiska i procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 3. Danielewicz, J., 2013, Zarządzanie obszarami metropolitalnymi wobec globalnych procesów urbanizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 4. Dojazdy do pracy w Polsce. Terytorialna identyfikacja przepływów ludności związanych z zatrudnieniem, 2010, GUS, US w Poznaniu, Poznań.
 5. http://www.aglomeracja.poznan.pl [dostęp: 22.11.2013]
 6. Iwanicka-Lyra, E., 1969, Delimitacja aglomeracji wielkomiejskich w Polsce, PWN, Warszawa.
 7. Jerczyński, M., 1973, Zagadnienia bazy ekonomicznej większych miast w Polsce, Prace Geograficzne, t. 97, Instytut Geografi i PAN, Warszawa.
 8. Jerczyński, M., 1977, Funkcje i typy funkcjonalne polskich miast, w: Statystyczna charakterystyka miast. Funkcje dominujące, GUS, Warszawa.
 9. Kaczmarek, T. (red.), 2012, Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej, CBM, Poznań.
 10. Karłowicz, R., 1979, Rozwój wielkich aglomeracji w Polsce, PWN, Warszawa.
 11. Korcelli, P., 1976, Aglomeracje miejskie w systemach osadniczych. Wybrane hipotezy i perspektywy badawcze, Przegląd Geograficzny, nr 48, PTG, Warszawa.
 12. Markowski, T., Marszał, T., 2006, Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja: problemy i pojęcia podstawowe, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa.
 13. Matczak, A. 1992, Zmiany w strukturze funkcjonalnej miast Polski w latach 1973-1983, w: Funkcja administracyjna miast, Acta Univ. Lodz, Folia Geogr. 17, Łódź.
 14. Miasta w liczbach 2010, 2012, GUS, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Warszawa.
 15. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2011, Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, Warszawa.
 16. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2013, Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich, Warszawa.
 17. Parysek, J., 2008, Aglomeracje miejskie w Polsce oraz problemy ich funkcjonowania i rozwoju. w: Parysek, J., Tölle, A. (red.),Wybrane problemy rozwoju i rewitalizacji miast: aspekty poznawcze i praktyczne, Biuletyn Instytutu Geografi i Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 5, Poznań.
 18. Suliborski, A., 1983, Niektóre problemy badania funkcji miast w świetle podstawowych założeń koncepcji systemowej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 2.
 19. Swianiewicz, P., Klimska, U., 2005, Społeczne i polityczne zróżnicowanie aglomeracji w Polsce - waniliowe centrum, mozaika przedmieść, Prace i Studia Geograficzne, nr 35, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 20. Śleszyński, P., 2013, Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych stolic województw, Przegląd Geograficzny, nr 85, 2.
 21. Województwo wielkopolskie, podregiony, powiaty, gminy, 2012, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
2300-5254
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu