BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Smoląg Klaudia (Politechnika Częstochowska), Kulej-Dudek Edyta (Politechnika Częstochowska)
Title
Kształtowanie kompetencji cyfrowych poprzez uczestnictwo w kursach e-learningowych
Digital Competence Formation Through E-Learning
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 633-642, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Keyword
Zdalne nauczanie, Umiejętności cyfrowe, Kompetencje
e-learning, Digital competences, Competences
Note
streszcz., summ.
Abstract
Kształtowanie kompetencji cyfrowych jest podstawą do odpowiedniego funkcjonowania osób w społeczeństwie cyfrowym, w którym dominują rozwiązania technologii informacyjnej i komunikacyjnej. W ramach niniejszego opracowania scharakteryzowano kompetencje cyfrowe. Przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczące poziomu kompetencji cyfrowych. Ponadto zaprezentowano e-learning jako formę kształcenia, dzięki której można rozwijać i wzmacniać poziom kompetencji cyfrowych przyszłych pracowników(abstrakt autora)

Digital competence formation is crucial for appropriate functioning in digital society, in which information and communication technologies prevail. Digital competence is characterized in this paper. Selected results of researches concerning the level of digital competence are described. The e-learning as a form of education which supports the development of digital competence among potential employees is presented in this paper. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abramowicz W. (2002), Obywatel uczący się, [w:] Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społecznym, Warszawa.
 2. Drabik D., Tuszyński H. (2013), Kompetencje cyfrowe młodzieży w Polsce, http://www.fundacja.orange.pl/ajax,download,6.html?hash=0f5aa713ad85f0eb0206445d95e19543. [dostęp 6.01.2015].
 3. Dudek D. (2012), Narzędzia i podstawowe umiejętności w środowisku e-learningowym - analiza i wyniki badań, [w:] Wykorzystanie wybranych technologii komunikacji w zarządzaniu wartością organizacji, red. L. Kiełtyka, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 4. Furgoł S., Hojnacki L. (2005), Od dydaktyki instrumentalnej w kierunku pedagogiki ery informacyjnej - dwie synergie, [w:] Edukacja techniczna i informatyczna: kreowanie nowoczesnego modelu kształcenia, red. M. Kajdasz-Aouil, A.M. Michalski, E. Podoska-Filipowicz, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 5. Hyla M. (2005), Przewodnik po e-learningu, Oficyna Ekonomiczna Kraków.
 6. Jasiewicz J. (2014), Kompetencje cyfrowe Polaków, http://sdsi.pti.org.pl/index.php/ pol/content/download/1166/5982/file/Jasiewicz%20-%20kompetencje%20 cyfro-we%20Polak%C3%B3w.pdf [dostęp 29.12.2014].
 7. Lee B.C., Yoon J.O., Lee I. (2009), Learners' acceptance of e-learning in South Korea: Theories and results, Computers & Education 53, s. 1320-1329.
 8. Polska cyfrowa na lata 2014-2020 (2014), https://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Documents/POPC_4_0_8_01_14_ost_10012014.pdf. [dostęp 8.01.2015].
 9. Sørebø Ø., Halvari H., Gulli V.F., Kristiansen R. (2009), The role of self-determination theory in explaining teachers' motivation to continue to use e-learning technology. Computers & Education, 53, s. 1177-1187.
 10. Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2013 (2013), Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa,https://mac.gov.pl/files/wp-content/uploads/2013/09/Spoleczenstwo-informacyjne-w-liczbach-2013.pdf [dostęp 16.11.2014].
 11. Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2014 (2014), Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa, https://mac.gov.pl/file/spoleczenstwoinformacyjnewliczbach2014srodeklekkipdf [dostęp 6.01.2015].
 12. www.epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tin00011&plugin=1 [dostęp 20.01.2015].
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu