BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czyżak Mariusz (Urząd Komunikacji Elektronicznej)
Title
Cyberprzestępczość a rozwój społeczeństwa informacyjnego
Cybercrime and Development of Information Society
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 665-673, bibliogr. 18 poz.
Issue title
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Keyword
Cyberprzestrzeń, Społeczeństwo informacyjne, Przestępstwa komputerowe
Cyberspace, Information society, Cybercrime
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cyberprzestępczość obejmuje "tradycyjne" czyny zabronione podejmowane w cyberprzestrzeni oraz przestępstwa, których istotą jest wykorzystanie technologii informatycznych. Poziom rozwoju społeczeństwa informacyjnego mierzony jest m.in. wzrostem liczby użytkowników Internetu i użytkowanych urządzeń informatycznych. Naturalną konsekwencją tego rozwoju jest zatem wzrost skali zjawiska przestępczości mającej miejsce w cyberprzestrzeni. (abstrakt autora)

A phenomenon called "cybercrime" contains two kinds of crimes - "traditional" crimes committed in the cyberspace and crimes committed with the use of information technology. The level of information society development is particularly connected with growth in the number of Internet users and the number of active IT devices. Because of that, increasing criminality taking place in the cyberspace is a natural consequence of this development. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bezpieczeństwo dzieci w Internecie. Raport z badań jakościowych i ilościowych (2013), Warszawa, http://www.fdn.pl.
 2. Cyberprzestępczość, http://www.policja.pl.
 3. Global Digital Statistics 2014, http://wearesocial.net.
 4. Hofmokl J. (2009), Internet jako nowe dobro wspólne, Warszawa.
 5. Kańciak A. (2013), Problematyka cyberprzestępczości w Unii Europejskiej, "Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego", nr 8.
 6. Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Komitetu Regionów KOM(2007)267 wydany w Brukseli w dniu 22 maja 2007 r. dotyczący ogólnej strategii zwalczania cyberprzestępczości, http://eur-lex.europa.eu.
 7. Konwencja o cyberprzestępczości, Budapeszt, 23 listopada 2001 r., http://nowetechnologie.umk.pl.
 8. Luterek M. (2010), e-Government. Systemy informacji publicznej, Warszawa.
 9. Mikołajczyk G., Do 2020 roku 50 mld urządzeń na świecie będzie podłączonych do Internetu. To pole do działań dla cyberprzestępców, 13 października 2014 r., http://www.biznes.newseria.pl.
 10. Norton Cybercrime Report (2013).
 11. Nowak J.S. (2008), Społeczeństwo informacyjne - geneza i definicje, [w:] P. Sienkiewicz, J.S. Nowak (red.), Społeczeństwo informacyjne. Krok naprzód, dwa kroki wstecz, Katowice.
 12. Polityka ochrony cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 25 czerwca 2013 r.
 13. Rajnovic D., Cyberspace - what is it?, http://blogs.cisco.com.
 14. Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w roku 2013, www.cert.gov.pl
 15. Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2014 roku. Raport z badania klientów indywidualnych, grudzień 2014, http://www.uke.gov.pl.
 16. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (DzU nr 156, poz. 1301, z późn. zm.).
 17. Wasilewski J. (2013), Zarys definicyjny cyberprzestrzeni, "Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego", nr 9.
 18. 445 mld dolarów strat z powodu cyberprzestępczości, 21 czerwca 2014 r., http://www.ekonomia.rp.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu