BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ludzia Marcin (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Kobyliński Andrzej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Odmienności kulturowe w międzynarodowych zespołach realizujących projekty informatyczne
Cultural Differences in International Teams Implementing IT Projects
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 685-696, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Keyword
Różnice kulturowe, Projektowanie systemów informatycznych
Cultural differences, Information system design
Note
streszcz., summ.
Abstract
Trudność w sprawnej realizacji projektów informatycznych prowadzonych na rzecz klienta pochodzącego z kraju innego niż kraj producenta, jak również konieczność współpracy w międzynarodowym zespole osób różnej narodowości, a w związku z tym o różnych poglądach, przekonaniach i wartościach, stwarza kierownikom projektów dodatkowe utrudnienie. Znajomość różnic występujących pomiędzy różnymi kulturami i narodami może w dużym stopniu ograniczyć nieoczekiwanie pojawiające się konflikty, przez co przyczynić się do powodzenia projektu. Niniejszy artykuł opisuje obraz przedstawicieli różnych narodowości w oczach ich polskich współpracowników. (abstrakt autora)

Difficulties in the smooth implementation of projects held for the customer from a country other than the country of manufacture, as well as the need for cooperation with an international team of people of different nationalities, and therefore with different views, beliefs and values, creates an additional challenge for project managers. Knowledge of the differences between the various cultures and nations can greatly reduce conflicts arising unexpectedly, which contribute to the success of the project. This article describes the image of representatives of different nations in the eyes of their Polish co-workers. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chmielecki M., Goetzen P., Hernes M. (2013), Międzykulturowe aspekty funkcjonowania zespołów projektowych, [w:] T. Listwan (red.), Społeczne problemy zarządzania projektami, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom XIV, zeszyt 11, część I, Łódź, s. 21-35.
  2. Gadomska-Lila K., Rudawska A., Moszoro B. (2012), Rola lidera w zespołach wielokulturowych, [w:] K. Waniek (red.), Studia z zarządzania międzykulturowego, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom XII, zeszyt 4, Łódź, s. 7-19.
  3. Hoffmann T., Śnierzyński M. (2013), Komunikacja w wybranych kulturach biznesowych, [w:] J. Lichtarski (red.), Współczesne koncepcje, metody i narzędzia zarządzania. Przykłady i problemy zastosowań, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom XIV, zeszyt 12, część III, Ostrów Wielkopolski, s. 23-30.
  4. Rybiński K. (2014), Go Global! Wywiady z twórcami polskich firm, które zdobyły rynki międzynarodowe, Helion, Gliwice.
  5. Walter S. (2007), Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
  6. Winkler R. (2012), Przewodzenie zespołem w warunkach zróżnicowania kulturowego, [w:] Ł. Sułkowski, M. Chmielecki (red.), Studia z zarządzania międzykulturowego, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom XIII, zeszyt 13, Łódź, s. 161-175.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu