BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Polańska Krystyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Rola kapitału społecznego w gospodarce cyfrowej - nowe tendencje rozwojowe
The Role of Social Capital in Digital Economy - New Trends
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 749-757, tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Keyword
Kapitał społeczny, Gospodarka cyfrowa
Social capital, Digital economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest określenie źródeł i charakteru kapitału społecznego w gospodarce cyfrowej w świetle pojawiających się tendencji rozwojowych. Na wstępie zdefiniowano pojęcia gospodarki cyfrowej i kapitału społecznego. Następnie na podstawie literatury wypunktowano kluczowe zagadnienia, które aktualnie wydają się mieć naj-istotniejszy wpływ na rozwój gospodarki cyfrowej. Trzy z tych tendencji rozwojowych omówiono szerzej, wskazując w konkluzji na ich uzależnienie od kapitału społecznego.(abstrakt autora)

The aim of this article is to identify sources and nature of social capital in digital economy in the light of recent developments. At the beginning the concepts of digital economy and social capital are defined. Then, on the basis of literature we classify key issues which currently appear to have the most significant impact on the development of digital economy. Three of these developments are discussed in more detail and their implications for social capital are indicated. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Azua M. (2009), The social factor: Innovate, Ignite, and Win Through Mass Collaboration and Social Networking, IBM Press, Indianapolis.
 2. Bourdieu P. (1986), The Forms of Capital, in: Handbook of theory and research for the sociology of education, ed. John G. Richardson, Greenwood Press, New York.
 3. Burt R.S. (2008), Structural Holes Versus Network Closure as Social Capital (s. 31-56) [in:] Social capital: theory and research, ed. by N. Lin, K. Cook, R.S. Burt, Transaction Publishers, New Brunswick.
 4. Coleman J.S. (1990), Foundations of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge.
 5. EUROSTAT (2015), http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_cicce_use&lang=en.
 6. Fukuyama F. (1997), Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, WN PWN, Warszawa-Wrocław.
 7. Ng I.C.L. (2014), Creating New Markets in the Digital Economy, University Print-ing House, Cambridge.
 8. OECD (2014), Measuring the Digital Economy: A New Perspective, OECD Pub-lishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264221796-en [19.12.2014].
 9. Papińska-Kacperek J., Polańska K. (2015), Inicjatywy Open Government Data, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", w druku.
 10. Polańska K. (2013a), New trends in the electronic economy, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy", Rzeszów, Zeszyt 36, s. 150-160.
 11. Polańska K. (2013b), Sieci społecznościowe. Wybrane zagadnienia ekonomiczno-społeczne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 12. Putnam R.D. (1995), Bowling Alone: America's Declining Social Capital, "Journal of Democracy", Vol. 6, Issue 1, s. 65-78.
 13. Quan-Haase A., Wellman B. (2004), How does the Internet affect social capital?, [in:] Social Capital and Information Technology, ed. by Marleen Huysman, Volker Wulf, The MIT Press, Cambridge.
 14. Sobczak A., Kulisiewicz T. (2014), Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej. Jak zacząć?, Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem, Łódź.
 15. Tapscott D. (1998), Gospodarka cyfrowa. Nadzieje i niepokoje Ery Świadomości Systemowej, Business Press, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu