BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klóska Rafał (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Statystyczna analiza rozwoju regionalnego w Polsce
Statistical Analysis of Regional Development in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015, nr 40, s. 9-20, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Marketing przyszłości .Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa w sferze publicznej i społecznej
Keyword
Rozwój regionalny, Porządkowanie liniowe, Analiza statystyczna, Analiza wielowymiarowa
Regional development, Linear ordering, Statistical analysis, Multi-dimensional analysis
Note
streszcz., summ..
Abstract
Rozwój regionalny jest złożoną kategorią ekonomiczną. Niejednoznaczność jej pomiaru będąca konsekwencją problemów z kwantyfikacją obszaru badawczego, jak również trudności wynikających z braku lub ograniczonej dostępności określonych danych empirycznych, stanowi wyzwanie metodyczne i sprawia, że środowiska naukowe oraz służby statystyki publicznej odgrywają istotną rolę w rozpoznawaniu tego zagadnienia. Niezwykle przydatne okazują się tu metody ilościowe, w szczególności metody statystycznej analizy wielowymiarowej (SAW). W artykule, wykorzystując możliwości informacyjne ogólnodostępnych baz danych GUS, zaproponowano zestaw wskaźników rozwoju regionalnego w Polsce, przy czym region utożsamiany jest z każdym z szesnastu istniejących województw. Używając wybrane metody SAW, analizie poddano zmiany w tym zakresie w ostatnich latach w Polsce wraz z oceną podobieństwa wyników w czasie. (abstrakt oryginalny)

Regional development is a complex economic category. The ambiguity of its measurement, which is the consequence of problems with the quantification of the test area as well as the difficulties arising from the lack or limited availability of certain empirical data, is a methodological challenge that makes scientific and public services of statistics play a huge role in the diagnosis of the problem. What proves to be extremely useful in this scope are quantitative methods, in particular the methods of multivariate statistical analysis (SAW). In the paper, by using the capabilities of public information databases GUS, a set of regional development indicators in Poland has been proposed. The region is associated with each of the sixteen existing provinces. By using selected methods SAW changes in this area in recent years in Poland has been analyzed, including the assessment of the similarity of results over time.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Innovation Union Scoreboard 2013, European Union, Belgium 2013.
 2. Jajuga K., Statystyka ekonomicznych zjawisk złożonych - wykrywanie i analiza niejednorodnych rozkładów wielowymiarowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 371, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1987.
 3. Klóska R., Innowacyjność jako determinanta rozwoju regionalnego w Polsce, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015.
 4. Klóska R., Rozwój regionalny w Polsce - studium teoretyczno-badawcze, [w:] Kompetencje, wiedza, umiejętności. Teoria i praktyka w rozwoju nauki, społeczeństwa i gospodarki, red. L. Woszczek, T. Grabiński, A. Tabor, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2014.
 5. Korenik S., Rozwój regionalny - nowe tendencje, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1016, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004.
 6. Kudłacz T., Programowanie rozwoju regionalnego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 7. Kuszewski T., Sielska A., Użyteczna sztuka rankingów ekonomiczno-społecznych, "Współczesna Ekonomia" 2010, nr 1.
 8. Metody oceny rozwoju regionalnego, red. D. Strahl, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006.
 9. Sokołowski A., Wybrane zagadnienia pomiaru i ważenia cech w taksonomii, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 203, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 1984.
 10. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z wykorzystaniem programu STATISTICA PL na przykładach z medycyny, t. I, StatSoft, Kraków 2006.
 11. Walesiak M., Statystyczna analiza wielowymiarowa w badaniach marketingowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 654, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1993.
 12. Walesiak M., Zagadnienie oceny podobieństwa zbioru obiektów w czasie w syntetycznych badaniach porównawczych, "Przegląd Statystyczny" 1993, z. 1.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1509-0507
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.18276/pzfm.2015.40-01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu