BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bartoszewicz Anna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Istota audytu desygnacyjnego i rola instytucji audytowej w tym procesie
The Role of Audit Authority in the Process
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.2, s. 11-22, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Audyt, Fundusze strukturalne, Kontrola
Audit, Structural funds, Control
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - wskazanie istoty realizacji audytu desygnacyjnego oraz scharakteryzowanie roli instytucji audytowej w tym procesie. Metodologia badania - dla realizacji przyjętego celu wykorzystano analizę literatury oraz aktów prawnych w przedmiotowym zakresie, analizę dokumentów programowych nowej perspektywy unijnej 2014-2020, wywiad ekspercki (metoda delficka) z pracownikami instytucji zarządzającej i instytucji audytowej oraz metodę dedukcji. Wynik - przeprowadzona analiza założeń procesu desygnacji, który w niedalekiej przyszłości zostanie wdrożony w jednostkach uczestniczących w obsłudze programów operacyjnych w nowej perspektywie unijnej 2014-2020 dała podstawę do tego, aby pozytywnie ocenić to zjawisko. Desygnacja prowadzona przez instytucję audytową z jednej strony pozwoli na przekazanie wskazówek dla podmiotów realizujących zadania w zakresie prawidłowości ich wykonania, z drugiej zaś zagwarantuje realizację przewidywanych inicjatyw z sukcesem. Oryginalność/wartość - problematyka audytu desygnacyjnego stanowi nowe zagadnienie w Polsce. Nie była też jak dotąd szeroko poruszana w publikacjach przez innych autorów. Z uwagi na nowy okres programowania 2014-2020 oraz rolę i wagę audytu desygnacyjnego w realizacji funkcji zapewniającej należy podkreślić znaczenie tego zagadnienia. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the main aim of this article is to show the essence of the designation audit realization andcharacterize the role of the Audit Authority in this process. Design/methodology/approach - the methods used to attain the objective included the analysis of literature and legislation concerning the subject, the analysis of the new EU perspective 2014-2020 program documents, experts interview (Delphi method), which was carried out with the staff of the managing authority and the audit authority. Findings - the conducted analysis of the designation process assumptions that will be soon implemented in the functioning of the units participating in the operating programs usage in the new EU perspective 2014-2020 gave reason to positively assess the subject. A designation conducted by Auditing Institution will not only allow to give hints concerning the proper way with which given entities should carry out their tasks, but it will also guarantee the successful realization of the predicted initiatives. Originality/value -The issue of the designation audit, which was presented in this article is a new subject in Poland. It has not been widely discussed so far in publications by other authors. Due to the new programming period of 2014-2020 and the role and importance of destination audit in realization of assurance function, the importance of this issue should be emphasized. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej (GIKS) jako Instytucja Audytowa, http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/giks-jako-instytucja-audytowa (26.06.2015).
 2. Knedler K., Stasiak M. (2014), Audyt wewnętrzny w praktyce. Audyt operacyjny i finansowy, Akademia Kształcenia Kadr, Warszawa.
 3. Komórki organizacyjne MF, http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/struktura-organizacyjna/departamenty (26.06.2015).
 4. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz.Min.Fin. nr 15, poz. 84).
 5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 wspólne przepisy dotyczące funduszy pochodzących z Unii Europejskiej (DzU L 347 z 20 grudnia 2015 r.).
 6. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (DzU L 210 z 31 lipca 2006 r.).
 7. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z 22 września 2014 r. (DzU L 286 z 30 września 2014 r.).
 8. Szymański M. (2014), System wdrażania i kontroli projektów Unii Europejskiej - ustawa o realizacji polityki spójności 2014-2020 (część I), "Kontrola Państwowa" nr 5 (358).
 9. Szymański M. (2014), System wdrażania i kontroli projektów Unii Europejskie - ustawa o realizacji polityki spójności 2014-2020 (część II), "Kontrola Państwowa" nr 6 (359).
 10. Ustawa z 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (DzU nr 100, poz. 442).
 11. Ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (DzU poz. 1146).
 12. Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące procedury desygnacji z 18 grudnia 2014 r.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/2-01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu