BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bednarek Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wybrane determinanty tworzenia wartości dodanej przez audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych - istniejący dorobek i kierunki dalszych badań
Selected Factors of Adding Value by Internal Audit Activities in the Public Finance Sector Units - Literature Review and Research Agenda
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.2, s. 23-34, bibliogr. 50 poz.
Issue title
Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Jednostka sektora finansów publicznych, Sektor finansów publicznych, Audyt wewnętrzny, Wartość dodana, Kontrola zarządcza, Sektor publiczny, Finanse publiczne
Public finance sector units, Public finance sector, Internal audit, Value added, Management control, Public sector, Public finance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - przedstawienie przeglądu aktualnej literatury oraz opracowanie teoretycznych podstaw do badania determinant tworzenia wartości dodanej przez audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem cech audytorów wewnętrznych, komórek audytu wewnętrznego, zakresu i jakości zadań audytowych oraz standardów audytu wewnętrznego. Metodologia badania - przeprowadzono analizę i syntezę literatury, a następnie zaproponowano kierunki dalszych badań. Wynik - artykuł zawiera podsumowanie aktualnego dorobku w zakresie wybranych determinant tworzenia wartości dodanej przez audyt wewnętrzny oraz określa luki w literaturze, które wymagają dalszych badań. Oryginalność/wartość - artykuł stanowi użyteczne podsumowanie literatury z zakresu wybranych determinant tworzenia wartości dodanej przez audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych i może zachęcić badaczy do podjęcia dalszych badań w tym obszarze. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of this paper is to provide the recent literature review and to develop the theoretical basis to explore the factors of adding value by internal audit activities in the public finance sector units with particular emphasis on the internal auditors attributes, internal audit departments attributes, scope and quality of audit engagements and internal audit standards. Design/methodology/approach - to achieve this purpose there was an analysis and synthesis of the literature conducted and propositions of further research were offered. Findings - this article summarizes the existing body of knowledge relating to the selected determinants of value added by internal audit activities and identifies gaps in the literature where further research is needed. Originality/value - this article provides a useful summary of the literature the selected determinants of value added by internal audit activities in the public finance sector units and may encourage researchers to undertake further research in this area. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ahlawat S.S., Lowe D.J. (2004), An Examination of Internal Auditor Objectivity: In House versus Outsourcing, "Auditing: A Journal of Practice and Theory" vol. 23, no. 2.
 2. Albrecht W.S., Howe K.R., Schueler D.R., Stocks K.D. (1988), Evaluating the Effectiveness of Internal Audit Departments, The Institute of Internal Auditors Research Foundation, Altamonte Springs, FL.
 3. Allegrini M., D'Onza G. (2003), Internal Auditing and Risk Assessment in Large Italian Companies: An Empirical Survey, "International Journal of Auditing" vol. 7, no. 3.
 4. Al-Twaijry A.A.M., Brierley J.A., Gwilliam D.R. (2003), The Development of Internal Audit in Saudi Arabia: An Institutional Theory Perspective, "Critical Perspectives on Accounting" vol. 14, no. 5.
 5. Arena M., Azzone G. (2009), Identifying Organizational Drivers of Internal Audit Effectiveness, "International Journal of Auditing" vol. 13, no. 1.
 6. Badara M.S., Saidin S.Z. (2013), The Journey so far on Internal Audit Effectiveness: a Calling for Expansion, "International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences" vol. 3, no. 3.
 7. Badara M.S., Saidin S.Z. (2013), The Relationship between Audit Experience and Internal Audit Effectiveness in the Public Sector Organizations, "International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences" vol. 3, no. 3.
 8. Bariff M. (2003), Internal Audit Independence and Corporate Governance, Institute of Internal Auditors Research Foundation, Altamonte Springs, FL.
 9. Bednarek P. (2015), Problemy ustalania wartości dodanej audytu wewnętrznego - istniejący dorobek i kierunki dalszych badań, "Studia Ekonomiczne" (w druku).
 10. Bonner S.E., Lewis B.L. (1990), Determinants of Auditor Expertise, "Journal of Accounting Research" vol. 28, no. 3.
 11. Bou-Raad G. (2000), Internal Auditors and the Value Added Approach: The New Business Regime, "Managerial Auditing Journal" vol. 15, no. 4.
 12. Brody R.G., Lowe D.J. (2000), The New Role of the Internal Auditor: Implications for Internal Auditor Objectivity, "International Journal of Auditing" vol. 4, no. 2.
 13. Burnaby P.A., Abdolmohammadi M.J., Hass S., Melville R., Allegrini M., D'Onza G., Paape L., Sarens G., Marais M.M., Sadler E., Fourie H., Cooper B.J., Leung P., Taylor W.L. (2009), A Global Summary of the Common Body of Knowledge 2006, The Institute of Internal Auditors Research Foundation, Altamonte Springs, FL.
 14. Butt J.L. (1988), Frequency Judgments in an Auditing-Related Task, "Journal of Accounting Research" vol. 26, no. 2.
 15. Chen J.F., Lin W.Y. (2011), Measuring Internal Auditing's Value, Report III, The IIA's Global Internal Audit Survey: A Component of the CBOK Study, The Institute of Internal Auditors Research Foundation, Altamonte Springs, FL.
 16. Christopher J., Sarens G., Leung R. (2009), A Critical Analysis of the Independence of the Internal Audit Function: Evidence from Australia, "Accounting, Auditing and Accountability Journal" vol. 22, no. 2.
 17. Cohen J., Krishnamoorthy G., Wright A.M. (2004), The Corporate Governance Mosaic and Financial Reporting Quality, "Journal of Accounting Literature" vol. 23, no. 1.
 18. Definicja audytu wewnętrznego, Kodeks etyki oraz Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. Poradniki. Tłumaczenie na język polski (2012), The Institute of Internal Auditors Research Foundation, Altamonte Springs, FL.
 19. Doyle J., Ge W., McVay S. (2007), Determinants of Weaknesses in Internal Control over Financial Reporting, "Journal of Accounting and Economics" vol. 44, no. 1-2.
 20. Enyue Z. (1997), Development Trends of Internal Auditing in China, "Managerial Auditing Journal" vol. 12, no. 4/5.
 21. Flesher D.L., Zanzig J.S. (2000), Management Accountants Express a Desire for Change in the Functioning of Internal Auditing, "Managerial Auditing Journal" vol. 15, no. 7.
 22. Goodwin J. (2004), A Comparison of Internal Audit in the Private and Public Sectors, "Managerial Auditing Journal" vol. 19, no. 5.
 23. Goodwin J., Yeo T.Y. (2001), Two Factors Affecting Internal Audit Independence and Objectivity: Evidence from Singapore, "International Journal of Auditing" vol. 5, no. 2.
 24. Gos W. (2013), Sprawozdawczość w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej, w: Audyt wewnętrzny w strukturze kontroli zarządczej, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa.
 25. Gramling A.A., Maletta M.J., Schneider A., Church B.K. (2004), The Role of the Internal Audit Function in Corporate Governance: A Synthesis of the Extant Internal Auditing Literature and Directions for Future Research, "Journal of Accounting Literature" vol. 23.
 26. Gramling A.A., Myers P.M. (1997), Practitioners' and Users' Perceptions of the Benefits of Ccertification of Internal Auditors, "Accounting Horizons" vol. 11, no. 1.
 27. Hass S., Abdolmohammadi M.J., Burnaby P. (2006), The Americas Literature Review on Internal Auditing, "Managerial Auditing Journal" vol. 21, no. 8.
 28. Krishnamoorthy G. (2001), A Cascaded Inference Model for Evaluation of the Internal Audit Report, "Decision Sciences" vol. 32, no. 1.
 29. Kuc B.R. (2007), Kontrola i audyt w sektorze publicznym, PTM, Warszawa.
 30. Libby R., Frederick D.M. (1990), Experience and the Ability to Explain Audit Findings, "Journal of Accounting Research" vol. 28, no. 2.
 31. Mat Zain M., Subramaniam N. (2007), Internal Auditor Perceptions on Audit Committee Interactions: A Qualitative Study in Malaysian Public Corporations, "Corporate Governance" vol. 15, no. 5.
 32. Mat Zain M., Subramaniam N., Goodwin-Stewart J. (2006), Internal Auditors Assessment of Their Contribution to Financial Statement Audits: The Relation with Audit Committee and Internal Audit Function Characteristics, "International Journal of Auditing" vol. 10, no. 1.
 33. Melville R. (1999), Control Self Assessment in the 1990s: The UK Perspective, "International Journal of Auditing" vol. 3, no. 3.
 34. Mihret D.G., James K., Mula J.M. (2010), Antecedents and Organizational Performance Implications of Internal Audit Effectiveness, "Pacific Accounting Review" vol. 22, no. 3.
 35. Mihret D.G., Yismaw A.W. (2007), Internal Audit Effectiveness: The Ethiopian Public Sector Case Study, "Managerial Auditing Journal" vol. 22, no. 5.
 36. Moeller R. (2005), Brink's Modern Internal Auditing, John Wiley & Sons, Hoboken, NJ.
 37. Mutchler J.F. (2003), Independence and Objectivity: A Framework for Research Opportunities in Internal Auditing, w: Research Opportunities in Internal Auditing, Altamonte Springs, red. A.D. Bailey, A.A. Grämling, S. Ramamoorti, The Institute of Internal Auditors Research Foundation, FL.
 38. Raghunandan K., Mchugh J.A. (1994), Internal Auditors Independence and Interaction with Audit Committees: Challenges of Form and Substance, "Advances in Accounting" vol. 12, no. 1.
 39. Roth J. (2000), Best Practices: Value-added Approaches of Four Innovative Auditing Departments, The Institute of Internal Auditors Research Foundation, Altamonte Springs, FL.
 40. Roth J. (2003), How do Internal Auditors Add Value? Characteristics Common to Top-Rated Audit Shops Help to Shed Light on the Nebulous Concept of Adding Value, "Internal Auditor" 23 February.
 41. Sarens G. (2009), Internal Auditing Research: Where Are We Going? Editorial, "International Journal of Auditing" no. 13.
 42. Scarbrough D.P., Rama D.V., Raghunandan K. (1998), Audit Committee Composition and Interaction with Internal Auditing: Canadian Evidence, "Accounting Horizons" vol. 12, no. 1.
 43. Seaman J.K. (1995), Dollarizing Audits, "Internal Auditor" vol. 52, no. 5.
 44. Sheldon D.R., McNamara E.F. (1991), Value-for-Money Auditing in the Public Sector, Strategies for Accountability in the 1990s, The Institute of Internal Auditors Research Foundation, Altamonte Springs, FL.
 45. Spira L.F., Page M. (2003), Risk Management: The Reinvention of Internal Control and the Changing Role of Internal Audit, "Accounting, Auditing & Accountability Journal" vol. 16, no. 4.
 46. Stewart J., Subramaniam N. (2010), Internal Audit Independence and Objectivity: Emerging Research Opportunities, "Managerial Auditing Journal" vol. 25, no. 4.
 47. Tomaszkiewicz A. (2010), Wartość dodana wnoszona przez audyt wewnętrzny, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" z. 244.
 48. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
 49. Walz A. (1997), Adding Value, "Internal Auditor" vol. 54, no. 1.
 50. Yee C.S., Sujan A., James K., Leung J.K.-S. (2008), The Perception of the Singaporean Internal Audit Customers Regarding the Role and Effectiveness of Internal Audit, "Asian Journal of Business and Accounting" vol. 1, no. 2.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/2-02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu