BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Habelman Joanna (Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego w Warszawie)
Title
Audyt zintegrowanego systemu zarządzania w świetle wymagań norm ISO w przedsiębiorstwie X
Audit of the Integrated Management System in the Light of the Requirements of ISO Standards in the Enterprise X
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.2, s. 61-73, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Audyt, Zarządzanie, Jakość, Normy ISO
Audit, Management, Quality, ISO International Standards
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - celem artykułu jest prezentacja idei audytu zintegrowanego systemu zarządzania (ZSZ) jako instrumentu wspomagającego proces zarządzania przedsiębiorstwem oraz przedstawienie praktycznego zastosowania w jednostce gospodarczej. Metodologia badania - do realizacji przyjętego celu wykorzystano analizę literatury z zakresu audytu wewnętrznego, zarządzania jakością oraz zaprezentowano studium przypadku dotyczące procesu audytu zintegrowanego systemu zarządzania. Wynik - w artykule zaprezentowano istotę audytu ZSZ zgodnego z wymaganiami norm ISO. Wskazano wartość, jaką wnoszą dla organizacji wyniki z audytów systemu zarządzania jakością i systemu zarządzania środowiskiem. Przeprowadzone badania literaturowe i rozwiązania praktyczne pozwalają na stwierdzenie, że audyt ZSZ realizuje cały zespół zadań, zarówno te wymagane przez systemy ISO, jak i zadania wynikające z regulacji wewnętrznych i wymagań prawa. Oryginalność/wartość - artykuł stanowi praktyczną prezentację audytu ZSZ oraz wskazuje na walory tego instrumentu. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of this article is to present the idea of an audit of the Integrated Management System (IMS) as an instrument supporting enterprise management process and to provide its practical application in the enterprise. Design/methodology/approach - to achieve the purpose, analysis of literature in the field of internal audit, quality management and a case study on the audit process of the integrated management system was presented. Findings - the article presents the essence of IMS audit in accordance with the requirements of ISO standards. It also points to the value results of audits of QMS and EMS bring to the organization. The literature study and practical solutions lead to the conclusion that the IMS audit has a whole group of tasks, required by the ISO systems as well as resulting from internal regulations and requirements of the law. Originality/value - the paper is a practical presentation of the IMS audit and points to the advantages of this instrument. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Frąś J. (2008), Zarządzanie jakością usług w instytucjach publicznych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  2. Hamrol A., Mantura W. (2002), Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
  3. http://www.iso.org/iso/home.html (5.07.2015).
  4. Komunikat Rady Języka Polskiego (2004), nr 2 (15).
  5. PN-EN ISO 19011:2012 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania.
  6. Procedura KP-ZO/P-01 "Zarządzanie audytami", materiały wewnętrzne badanej jednostki.
  7. Uchwała Zarządu przedsiębiorstwa z 31 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia projektu pt. Zarządzanie firmą w oparciu o system zarzadzania jakością i strategiczną kartę wyników oraz zatwierdzenia budżetu na realizację przedmiotowego projektu.
  8. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
  9. Zapłata S., Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Ocena i uwarunkowania skuteczności, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/2-05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu