BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zaleska Beata (Politechnika Koszalińska)
Title
Ocena funkcjonowania zleconego audytu wewnętrznego w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego
Functioning of the Commissioned Internal Audit in Selected Local Self-Government Units of West Pomeranian Voivodeship
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.2, s. 89-98, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Audyt wewnętrzny, Samorząd terytorialny, Finanse publiczne
Internal audit, Local government, Public finance
Note
streszcz., summ..
Country
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstract
Cel - ukazanie, jak funkcjonuje audyt wewnętrzny prowadzony przez usługodawcę w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego. Metodologia badania - posłużono się narzędziami badawczymi, takimi jak ankieta i wywiad. Ankietę wysłano do kierowników wybranych jednostek samorządu terytorialnego. Przeprowadzono także wywiady z respondentami ankiet. Badanie zrealizowano w roku 2015 i dotyczyło zadań wykonanych przez audytorów w 2014 roku. Wynik - w referacie zaprezentowano wyniki badań dotyczące funkcjonowania audytu wewnętrznego prowadzonego przez usługodawców w wybranych gminach województwa zachodniopomorskiego. Oryginalność/wartość - kierownicy wskazali niektóre pozytywne aspekty funkcjonowania usługowo prowadzonego audytu wewnętrznego i jego przydatność jako narzędzia zapewniającego o skuteczności kontroli zarządczej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose is to show how internal audit conducted by service providers in selected local government units of West Pomeranian Voivodeship functions. Design/methodology/approach - research tools such as a survey and an interview were used. The survey was sent to the heads of selected local government units. Interviews with the respondents of the surveys were also conducted. The research was completed in 2015. It concerned the tasks performed by the auditors in 2014. Findings - the paper presents the results of research on the functioning of the internal audit conducted by service providers in selected municipalities of West Pomeranian Voivodeship. Originality/value - The executives pointed out some aspects of the functioning of the commissioned internal audit and its usefulness as a tool to ensure the effectiveness of management control. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Habelman J., Badach M. (2011), Audyt wewnętrzny jako instrument wspomagający kontrolę zarządczą w zarządzie morskich portów Szczecin i Świnoujście, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 42, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  2. Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem audytu wewnętrznego (2011), Najwyższa Izba Kontroli, delegatura w Gdańsku, LGD-4101-036/2011, nr ewid. 140/2011/P10132/LG, Gdańsk, wrzesień 2011 r., https://bs.sejm.gov.pl/F?func=find-b&request=000106281&find_code=SYS&local_base=BIS01 (16.07.2015).
  3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (DzU nr 157, poz. 1240 ze zm.).
  4. Ludność, stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2013 r. (Stan w dniu XII 2013 r.), GUS, Warszawa, https://pl.wikipedia.org/wiki/Podział_administracyjny_województwa_zachodniopomorskiego (16.07.2015).
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (DzU z 2012 r., poz. 526).
  6. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2013 r., poz. 594 ze zm.).
  7. Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (DzU z 2013 r., poz. 168).
  8. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
  9. Zaleska B. (2011), Analiza ryzyka działalności gminy, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 42, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/2-07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu