BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mrochen Mateusz (Politechnika Śląska)
Title
Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w systemie zakładowej kontroli produkcji na przykładzie wyrobów budowlanych
The Internal Audit Function in the System of Factory Production Control on the Example of Building Materials
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.2, s. 101-109, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Audyt wewnętrzny, Kontrola produkcji, Audyt jakości
Internal audit, Production control, Quality audit
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - przedstawienie sposobu funkcjonowania audytu wewnętrznego w systemie zakładowej kontroli produkcji (ZKP). W artykule zostały przedstawione techniki audytu wewnętrznego oraz przykład przeprowadzonego audytu w firmie produkującej wyroby budowlane. Metodologia badań - analiza literaturowa oraz analiza rzeczywistych wyników z przeprowadzonego audytu. Wynik - wskazanie istoty audytu wewnętrznego dla systemu zakładowej kontroli produkcji. Oryginalność - artykuł kierowany jest przede wszystkim do kadry audytorów wewnętrznych, kierowników produkcji z branż produkujących wyroby budowlane z uwagi na przedstawienie miejsca audytu wewnętrznego w systemie ZKP. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of this article is to present the functioning of the internal audit system-examples for production control. The article presents techniques such as internal audit and the audit of a company producing construction products. Design/methodology/approach - is based primarily on an analysis of the literature and an analysis of actually-blooded results of the audit. Findings - the result of the analysis of literature and sample internal audit in the company is to educate executives essence of internal audit for the system of Factory Production Control. Originality/value - article guided primarily for senior internal auditors, production managers of the industries producing building products due to the present place of internal audit in the system of factory production control. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aprobata Techniczna nr AT/2013-02-2929.
 2. http://www.gunb.gov.pl (1.07.2015).
 3. http://www.na.theiia.org (1.07.2015).
 4. https://www.ibdim.edu.pl (1.07.2015).
 5. Mrochen M. (2015), Zakładowa Kontrola Produkcji drogą do wystawiania Krajowej Deklaracji Zgodności, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej", seria: Organizacja i Zarządzanie, nr 77.
 6. PN-EN ISO 19011:2012 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania.
 7. PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarządzania jakością - Podstawy i terminologia.
 8. PN-ISO 8402:1996 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości - Terminologia.
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU nr 198, poz. 204).
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (DzU nr 249, poz. 2497 ze zm.).
 11. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 568/2014 z 18 lutego 2014 r. zmieniającym załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (Dz.Urz. UE L 157 z 27 maja 2014 r.).
 12. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.Urz. UE L 88 z 4 kwietnia 2011 r.).
 13. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DzU nr 92, poz. 881 ze zm.).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/2-08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu