BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piotrowska Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu działów badawczo-rozwojowych
Internal Audit in The Improving of the R & D Departments
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.2, s. 111-120, bibliogr. 15 poz.
Issue title
Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Audyt wewnętrzny, Placówki badawczo-rozwojowe, Innowacyjność
Internal audit, R&D facility research, Innovative character
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - próba udzielenia odpowiedzi na pytania: Jaką rolę odgrywa audyt wewnętrzny w doskonaleniu funkcjonowania działów badawczo-rozwojowych? Czy audyt wewnętrzny może stanowić narzędzie zarządzania procesami innowacyjnymi w podmiocie gospodarczym? Metodologia badania - na potrzeby artykułu wykorzystano: analizę literatury przedmiotu i regulacji prawnych, obserwację praktyki gospodarczej oraz wnioski wynikające z badań w zakresie zasad funkcjonowania działów badawczo-rozwojowych oraz audytu wewnętrznego jako narzędzia wspomagającego zarządzanie. Wynik - efektem prowadzonych badań jest określenie roli, jaką powinien pełnić audyt wewnętrzny, stanowiąc narzędzie wspierające proces zarządzania działami badawczo-rozwojowymi w podmiotach gospodarczych, oraz udzielenie odpowiedzi na pytania: Jakie obszary w ramach działalności innowacyjnej należy wyodrębnić dla potrzeb przeprowadzenia audytu wewnętrznego? Czy audyt wewnętrzny ma wpływ na efektywność funkcjonowania działu badawczo-rozwojowego w podmiocie gospodarczym? Oryginalność/wartość - brak kompleksowego opracowania dotyczącego procedur postępowania w zakresie wykorzystania audytu wewnętrznego jako wsparcia procesu zarządzania podmiotem gospodarczym w analizie i ocenie funkcjonowania działów badawczo-rozwojowych. Wskazanie na specyfikę funkcjonowania działów badawczo-rozwojowych, którą należy uwzględnić w procesie audytu wewnętrznego. (abstrakt oryginalny)

Purpose - this article attempts to answer the questions: what is the role of internal audit the in improving the functioning of the R&D departments? whether internal audit can be management tool of the processes innovative in the business entity? Design/methodology/approach - in the article was used methodology: the analysis of literature and regulations, business practices and observation of the study's conclusions on the principles of operation of the R&D departments and internal audit as a tool to support management. Findings - the result of the study is to determine the role of internal audit, which the of management tool of the department of the R&D in the business entities, and to answer the questions: what areas within the framework of innovative activity must be distinguished in the internal audit and whether the internal audit has an impact on the effectiveness of the R&D department in the business entity? Originality/value - there is no comprehensive study on procedures of the internal audit, which is the support for the management of economic entity in the analysis and evaluation of the operation of research and development departments. An indication of the specific of functioning R&D departments, which must be taken into account in the process of internal audit. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baratte H. (1999), Tworzenie warunków sprzyjających innowacjom, "Zarządzanie na Świecie" nr 3.
 2. Brdulak H., Gołębiowski T. (2003), Rola innowacyjności w budowaniu przewagi konkurencyjnej, w: Wspólna Europa innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, red. H. Brdulak, T. Gołębiowski, Difin, Warszawa.
 3. Cibrowski R. (2002), Międzynarodowy transfer techniki a potencjał innowacyjny Polski, "Optimum - Studia Ekonomiczne" nr 4 (16).
 4. Grocholski H. (2004), Praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, Instytut Rachunkowości i Podatków, Warszawa.
 5. Herdan A., Stuss M.M., Krasodomska J. (2009), Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające efektywny nadzór korporacyjny w SA, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 6. Kuc B.R. (2002), Audyt wewnętrzny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa.
 7. Lisiński M. (2011), Instytucja jako obiekt doskonalenia, w: Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji, red. M. Lisiński, PWE, Warszawa.
 8. Łobejko S. (2004), Systemy innowacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 9. Moeller R. (2011), Nowoczesny audyt wewnętrzny, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 10. Neukirchen H., Palass B. (2001), Usprawnianie organizacji prac badawczo-rozwojowych, "Zarządzanie na Świecie" nr 7.
 11. Penc J. (2002), Zarządzanie oparte na wiedzy, "Organizacja i Kierowanie" nr 1 (107).
 12. Piaszczyk A. (2010), Audyt wewnętrzny, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 13. Saunders E.J. (2003), Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, PIKW-Edukator, Częstochowa.
 14. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
 15. Winiarska K. (2008), Audyt wewnętrzny 2008, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/2-09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu