BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sołtyk Piotr (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Title
Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w jednostce samorządu terytorialnego przedmiotem audytu wewnętrznego
Violating Public Finance Discipline in the Local Government Unit as the Object of Internal Audit
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.2, s. 133-141, tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Kontrola zarządcza, Zarządzanie ryzykiem, Naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Samorząd terytorialny
Management control, Risk management, Breaches of public finance discipline, Local government
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - zasadniczym celem artykułu było wskazanie roli i zadań współczesnego audytu wewnętrznego jako instrumentu działającego prewencyjnie i niezależnie zapobiegając czynnikom materializacji poważnego ryzyka naruszenia dyscypliny finansów publicznych w jednostce samorządu terytorialnego. Metodologia badania - dla tak założonego celu artykułu przyjęta została metoda badawcza, która koncentrowała się na krytycznej analizie literatury specjalistycznej, a także uregulowań prawnych. Wykorzystano również bogate orzecznictwo sądów administracyjnych i Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. Wynik - przeprowadzone badania pozwoliły wskazać użyteczną i niepodważalną rolę audytu wewnętrznego w bieżącym wspomaganiu kierownika jednostki w procesie zarządzania organizacją publiczną, ograniczając w ten sposób możliwość naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Oryginalność/wartość - wzbogacenie walorów teoretycznych w przedmiocie funkcjonowania audytu i kontroli zarządczej na płaszczyźnie samorządu terytorialnego, natomiast w ujęciu pragmatycznym wskazanie propozycji rozwiązań pozwalających podejmować działania naprawcze w ustanowionych mechanizmach kontroli, zapobiegając przez to materializacji ryzyka dyscypliny budżetowej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the main aim of this article was to identify the role and tasks of modern internal audit as an instrument for acting proactively and independently factors preventing the materialization of a risk of serious breaches of discipline public finances in the local government unit. Design/methodology/approach - for such objective pursued article was accepted test method, which focused on critical analysis of specialized literature, as well as legal regulations. Also used extensive case law of the administrative courts and the Main Adjudicating Committee in matters of public finance discipline. Findings - the research helped identify useful and not contestable role of internal audit in the current unit manager assisting in the management of public organization thus reducing the possibility of breach of public finance discipline. Originality/value - the enrichment of theoretical values on the functioning of audit and management control at the level of local government, but in terms of pragmatic indication of the proposed solutions to take corrective action in the established control mechanisms, thereby preventing risks from materializing budgetary discipline. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Hajdys D. (2007), Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego, w: 15 lat funkcjonowania regionalnych izb obrachunkowych, red. J. Małecki, R. Hauser, Z. Janku, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Poznań.
 2. Informator "Regionalne Izby Obrachunkowe" (2007), Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Białystok-Wrocław.
 3. Jastrzębska M., Janowicz-Lomott M., Łyskawa K. (2014), Zarządzanie ryzkiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa.
 4. Kaczurak-Kozak M. (2013), Organizacja kontroli zarządczej w urzędach gmin - analiza procedur i sposobu realizacji standardów, w: Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce, red. K. Winiarska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 5. Knedler K., Stasiak M. (2005), Audyt wewnętrzny w praktyce: audyt operacyjny i finansowy, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa.
 6. Komunikat nr 2 Ministra Finansów z 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz.Urz.Min.Fin. z 2013 r., poz. 15).
 7. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (DzU nr 78, poz. 483 ze zm.).
 8. Kościńska-Paszkowska A., Bolek T. (2011), Związki odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z innymi reżimami prawnymi służącymi egzekwowaniu odpowiedzialności pracowników sektora finansów publicznych - problemy do dyskusji, w: Dyscyplina finansów publicznych - stan obecny i kierunki zmian, red. M. Smaga, M. Winiarz, ERGO, Kraków.
 9. Kurowski L., Ruśkowski E., Sochacka-Krysiak H. (2000), Kontrola finansowa w sektorze publicznym, PWE, Warszawa.
 10. Orzeczenie GKO z 14 kwietnia 2011 r. BDF1/4900/16/19/11/914 SIP LEX nr 798189.
 11. Patrzałek L. (2010), Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 12. Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2009 r., Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa.
 13. Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (DzU z 2013 r., poz. 168).
 14. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
 15. Wolińska G. (2012), Odpowiedzialność głównego księgowego za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w: Dyscyplina finansów publicznych. Zasady odpowiedzialności problemy orzecznicze i aspekty praktyczne, red. J. Przybylska, CeDeWu, Warszawa.
 16. Wyrok WSA w Warszawie z 14 maja 2012 r., sygn. VSA/Wa 216/12 SIP LEX nr 1297705.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/2-11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu