BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lis Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Ekonomiczne efekty wdrażania nowych technologii w przedsiębiorstwie
Economic Effects of the Implementation of New Technologies in the Company
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 224, s. 117-126, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Nowe technologie, Przedsiębiorstwo, Technologia
High-tech, Enterprises, Technology
Note
streszcz., summ.
Abstract
Konkurencyjność przedsiębiorstw w nowoczesnej gospodarce jest silnie uwarunkowana innowacyjnością, czyli umiejętnością opracowania i wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, nowych produktów. Większość przedsiębiorstw w Polsce praktycznie nie jest w stanie wprowadzać rozwiązań innowacyjnych. Związane jest to przede wszystkim z wysokimi kosztami opracowania i wdrożenia innowacji. Nowe technologie stanowią jednak konieczność dla konkurencyjnych gospodarek światowych. Celem artykułu jest zaprezentowanie zarówno pod kątem bilansowym, jak i podatkowym ekonomicznych efektów wdrożenia nowych technologii. W pracy przedstawiono również model aplikacyjny.(abstrakt oryginalny)

The competitiveness of businesses in the modern economy is heavily conditioned by innovation, or the ability to develop and implement new technological and organizational solutions, new products. Expenditure on research and development in Poland are very low. New technologies, however, the need for competitive economies in the world. The purpose of this article is to present both the balance sheet at an angle, as the economic and fiscal effects of the implementation of new technologies. The paper presents also a model application.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baverman H. (1975), Labo rand monopoly capital: the Degradation of work in the twentieth century, "Monthly Review Press".
 2. Clever K. (2003), Wstępna strategia tworzenia gospodarki opartej na wiedzy w krajach przystępujących do Unii Europejskiej [w:] A. Kukliński (red.), Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, KBN, Warszawa.
 3. Ito T. (2001), The Japanese Economy, MIT Press, Cambridge-Oxford.
 4. Matusiak B. (2008), Park technologiczny [w:] K.B. Matusiak (red.) Innowacje i transfer technologii - słownik pojęć, wyd. II, PARP, Warszawa.
 5. Stoner J.A., Freeman R.E., Gillbert D.R. (1998), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 6. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, Dz. Urz. UE L 10 z dnia 13 stycznia 2001 r.
 7. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej.
 8. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. z 2010 r., nr 95, poz. 613.
 9. Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, Dz.U. nr 116, poz. 730.
 10. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Dz.U. nr 96, poz. 615.
 11. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2011 r., nr 74, poz. 397 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu