BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wszelaki Aneta (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Zasady i efekty audytu wewnętrznego w administracji publicznej na przykładzie Starostwa Powiatowego A
Rules And Effects of Internal Audit in Public Administration on the Example of the District Office A
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.2, s. 155-165, tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Jednostka sektora finansów publicznych, Sektor finansów publicznych, Audyt wewnętrzny, Administracja publiczna, Sektor publiczny
Public finance sector units, Public finance sector, Internal audit, Public administration, Public sector
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - wskazanie procedur i technik audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, ich uwarunkowań, zakresu oraz przedstawienie zasad dokumentacji zadania audytowego, a także wyników audytu w świetle regulacji prawnych oraz na przykładzie zadania audytowego realizowanego w jednostce samorządu terytorialnego. Metodologia badania - w artykule wykorzystano literaturę krajową oraz akty prawne, jak również materiały udostępnione przez jednostkę samorządu terytorialnego. Poddano analizie i porównano obowiązujące akty prawne w zakresie audytu wewnętrznego i dokonano przeglądu i analizy dostępnej literatury krajowej z zakresu metod i technik audytu wewnętrznego. Wynik - artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, z jakich metod mogą korzystać audytorzy przeprowadzający czynności audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, jakie są procedury audytu oraz formy dokumentowania audytu wewnętrznego. Oryginalność/wartość - wskazanie w artykule zasad i procedur audytu wewnętrznego w administracji publicznej, jak również technik niezbędnych do przeprowadzenia czynności audytowych na przykładzie zadania audytowego realizowanego w jednostce samorządu terytorialnego. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of this article is to identify procedures and techniques of internal audit in the public finance sector units, their determinants, their scope and presentation rules of engagements documentation and presentation of audit results in view of legal regulations and an example of an audit task carried out in the local government unit. Design/methodology/approach - the article uses a national literature in this area and legislation, as well materials provided by the local government unit. We analyzed and compared the existing legislation in the range internal audit and reviews and analyzes the available literature in the field of national methods and techniques of internal audit. Findings - the article is an attempt to answer the question of what methods can benefit the auditors conducting internal audit activities in the public finance sector units, what are the procedures and forms for documenting internal audit. Originality/value - the indication of procedures and rules of internal audit in public administration, as well as the techniques necessary to be carried out by the audit. The article shows an example of an audit task carried out in the unit and local self-government entities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czerwiński K. (2005), Audyt wewnętrzny, InfoAudit, Warszawa.
  2. Czerwiński K., Grocholski H. (2003), Podstawy audytu wewnętrznego, LINK, Szczecin.
  3. Kiziukiewicz T. (2009), Techniki badania audytowego, w: Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa.
  4. Podręcznik audytu wewnętrznego w administracji publicznej, Ministerstwo Finansów 2003, www.mf.gov.pl (26.06.2015).
  5. Rozporządzenie Ministra Finansów z 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (DzU z 2010 r., nr 21, poz. 108 ze zm.).
  6. Tatoj M. (2007), Procedury audytu wewnętrznego, w: Metody i procedury audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, red. A. Kostur, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
  7. Tyka A. (2005), Poradnik audytora wewnętrznego jednostek sektora finansów publicznych. Tryb postępowania, dokumentacja, ODDK, Gdańsk.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/2-13
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu