BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamek-Hyska Dorota (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Inwentaryzacja jako istotny element kontroli zarządczej
The Stocktaking as an Important Element of the Management Control
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.2, s. 169-180, tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Sektor finansów publicznych, Rachunkowość, Inwentaryzacja, Kontrola zarządcza, Odpowiedzialność
Public finance sector, Accounting, Inventorying, Management control, Responsibility
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - głównym celem artykułu jest prezentacja istoty inwentaryzacji oraz odpowiedzialności za jej przeprowadzenie jako ważnego elementu mechanizmu kontroli zarządczej. Inwentaryzacja wypełnia cele kontroli zarządczej między innymi w zakresie kontroli operacji gospodarczych oraz ochrony składników majątkowych, którymi dysponują jednostki sektora finansów publicznych. Metodologia badania - w opracowaniu wykorzystano metodę analizy aktów prawnych w zakresie finansów publicznych i rachunkowości, a także studia literaturowe opierające się na krajowej, zwartej i artykułowej literaturze. Wynik - artykuł stanowi syntezę części wyników badań naukowych (Potencjał Badawczy) na temat "Analizy i oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych" prowadzonych w latach 2013-2014. Oryginalność/wartość - przeprowadzone badania w zakresie systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych pozwalają wnioskować, że inwentaryzacja może pomóc w zidentyfikowaniu obszarów, w których konieczne jest usprawnienie gospodarki składnikami majątkowymi. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the major objective of this article is to analyze a stocktaking and a scope of responsibility for her execution as important element of mechanism of management control.The stocktaking fills the aims of management control in the range of control the financial and the economic operations as well as protection property components, which have the institutions of the public finance sector. Design/methodology/approach - in the article the following methods are employed: analyses of legal regulations related to public finance and to accounting, and relevant literature studies that are based on domestic book and article publications. Findings - the article is a synthesis of a part of the following scientific research ('Research Potential'): "Analyses and assessments of the way management control functions in institutions of the public finance sector" carried out in the period of 2013-2014. Originality/value - the research that was carried out in order to analyze and assess the way management control functions in institutions of the public finance sector allows for concluding that stocktaking can help in identifying areas, in which necessary the execution the rationalization of economy is property components in these subjects. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cellary M. (2012), Sprawozdania finansowe za 2012 r. w jednostkach sektora finansów publicznych, C.H. Beck, Warszawa.
 2. Inwentaryzacja. Zasady i praktyka (2012), Wydawca Rachunkowość Sp. z o.o., Warszawa.
 3. Jarugowa A., Martyniuk T. (red.) (2002), Komentarz do ustawy o rachunkowości, ODDK, Gdańsk.
 4. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz.Min.Fin. nr 15, poz. 84).
 5. Kowalczyk E. (2010), Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych, Presscom Sp. z o.o., Wrocław.
 6. Kowalczyk E. (2012), Odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych w zakresie rachunkowości i gospodarki finansowej, ODDK, Gdańsk.
 7. Małkowska D. (2013), Inwentaryzacja od A do Z, ODDK, Gdańsk.
 8. Motowilczuk I. (2014), Spis z natury w jednostkach sektora finansów publicznych - przeprowadzanie, rozliczenie i dokumentowanie, "Poradnik Rachunkowości Budżetowej" nr 11 (95), Infor S.A., Warszawa.
 9. Motowilczuk I. (2014), Weryfikacja i potwierdzenie sald w jednostkach sektora finansów publicznych - przeprowadzanie i dokumentowanie, "Poradnik Rachunkowości Budżetowej" nr 12 (96), Infor S.A., Warszawa.
 10. Nowak W. (red.) (2014), Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych (2014), C.H. Beck, Warszawa.
 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2013 r., poz. 289).
 12. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (DzU nr 205, poz. 1283).
 13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji lasu (DzU nr 256, poz. 2151).
 14. Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowego majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (DzU z 2010 r., nr 114, poz. 762).
 15. Szewieczek A. (2014), Procedury wewnętrzne jako element kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, w: Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce, red. H. Lelusz, R. Burchart, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 16. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU z 2013 r., poz. 330 ze zm.).
 17. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2014 r., poz. 518).
 18. Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (DzU z 2013 r., poz. 168).
 19. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/2-14
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu