BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Głębocka Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Szewieczek Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Dokumentacja rachunkowości jako instrumentarium kontroli zarządczej
Accounting System Records as Instruments of Management Control
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.2, s. 181-195, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Rachunkowość, Kontrola zarządcza, Polityka rachunkowości, Inwentaryzacja
Accounting, Management control, Accounting policy, Inventorying
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - wyróżnienie i charakterystyka istotnych elementów tworzących treść dokumentacji z zakresu rachunkowości jako instrumentów stanowiących procedury wewnętrzne kontroli zarządczej oraz wskazanie ich istotnych elementów w aspekcie prawidłowości wykorzystania w kontroli zarządczej. Metodologia badania - krytyczna analiza porównawczo-opisowa literatury przedmiotu oraz metaanaliza zawartych w literaturze przykładowych wzorów wybranej dokumentacji z zakresu rachunkowości w powiązaniu z metodą opisową z elementami analizy i konstrukcji logicznej oraz syntezy. Wynik - w artykule podkreślono funkcje: informacyjną i kontrolną systemu rachunkowości i ich powiązanie z systemem kontroli zarządczej. W tym nurcie wskazano, że podstawowa dokumentacja organizująca system rachunkowości stanowi jednocześnie procedury kontroli zarządczej. Dlatego też dla usprawnienia funkcjonalności kontroli zarządczej wskazane jest wykorzystanie odpowiednich zapisów tej dokumentacji i ich zrozumienie przez użytkowników kontroli zarządczej. Oryginalność/wartość - artykuł stanowi oryginalne opracowanie w zakresie dostosowania wybranych elementów dokumentacji rachunkowości do potrzeb systemu kontroli zarządczej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the distinction and characteristics of important elements that create documentation of accounting as instruments forming the system of management control and highlighting their important content for proper use in management control. Design/methodology/approach - critical, comparative-descriptive analysis of literature and meta-analysis presented in the literature examples of designs selected documentation of accounting with combination of descriptive method with elements of analysis and logical design and synthesis. Findings - the article highlights the informative and control functions of the accounting system and their relationship with the system of management control. Authors also indicate that the basic documentation of accounting system organization simultaneously constitute the procedure of management control. Therefore, to improve the functionality of management control it is recommended to use selected parts of that records with connection of their understanding by the management control' users. Originality/value - the article is an original work on selected elements of accounting records adaptation to the needs of management control system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Babuśka E. (2014), Zakładowy plan kont jako element polityki rachunkowości wpływający na prezentację wyniku finansowego jednostki, w: Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego, Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 201, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 2. Brzezin W. (1998), Ogólna teoria rachunkowości, Wyższa Szkoła Prawa i Handlu w Warszawie, Warszawa.
 3. Dobija M. (1999), Rachunkowość zarządcza i controling, PWN, Warszawa.
 4. Głębocka M. (2013), Wpływ polityki rachunkowości w zakresie wyceny aktywów trwałych na użyteczność decyzyjną sprawozdań finansowych - wybrane problemy, w: Wybrane problemy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, red. Z. Głodek, M. Trocka, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski.
 5. Helin A. (2012), Ustawa o rachunkowości. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 6. Kalita J., Żukowska H. (2012), Polityka rachunkowości - uniwersalizm a specyfika w różnych podmiotach rachunkowości, w: Polityka rachunkowości w teorii i w praktyce, red. M. Wrona, W. Janika, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 7. Kiziukiewicz T. (2002), Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 8. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz.Min.Fin. nr 15, poz. 84).
 9. Kurek H., Zielińska H. (2005), Funkcje i zasady współczesnej rachunkowości, w: Teoria rachunkowości w zarysie, red. M. Dobija, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 10. Kwiecień M. (2005), Tendencje rozwojowe rachunkowości, w: Rachunkowość finansowa i podatkowa, red. T. Cebrowska, PWN, Warszawa.
 11. Małkowska D. (2007), Inwentaryzacja od A do Z, ODDK, Gdańsk.
 12. Skrzywan S. (1968), Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa.
 13. Szewieczek A. (2014), Procedury wewnętrzne jako element kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, w: Współczesne problemy w rachunkowości w teorii i praktyce, red. H. Lelusz, R. Burchart, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
 14. Szlachta S. (2007), Wzorcowa instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych, ODDK, Gdańsk.
 15. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU z 2013 r., nr 330 ze zm.).
 16. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
 17. Winiarska K. (2006), Wewnętrzna kontrola finansowo-księgowa w firmie, ODDK, Gdańsk.
 18. Winiarska K. (2012), Pojęcie i klasyfikacja kontroli zarządczej w literaturze zagranicznej, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 53, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/2-15
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu