BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pietrzyk Anna (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Synergia wartości usług edukacyjnych we współpracy uczelni wyższej z partnerem komercyjnym - studium przypadku
Synergy in Co-Operation Between the University and Commercial Partner on the Conduct of Educational Services - a Case Study
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 225, s. 146-155, tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Synergia, Efekt synergii, Synergia w ekonomii, Koopetycja, Szkolnictwo wyższe, Rynek usług edukacyjnych
Synergy, Synergy effect, Synergy in economic, Coopetition, Higher education, Education services market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Problem współpracy sektora szkolnictwa wyższego z biznesem jest ważny zarówno w obszarze badawczo-rozwojowym, jak i edukacyjnym. W artykule zaprezentowano przykład partnerskiej współpracy państwowej uczelni wyższej z firmą komercyjną, dotyczącej prowadzenia wspólnych studiów podyplomowych. Celem podjęcia tej współpracy jest uzyskanie synergii wartości oferowanej usługi edukacyjnej. W artykule skoncentrowano się na motywach podjęcia współpracy i korzyściach tworzących wartośćd la klienta.(abstrakt oryginalny)

The problem of co-operation between higher education and business is important both in sector of research and development, and education. The article presents an example of partnership of a public university with a commercial company on the conduct of joint postgraduate studies. The aim of this co-operation is to gain the synergy of the educational service. The article focuses on the reasons for the collaboration and the benefits of creating value for the customer.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bryła P. (2012), Determinanty współpracy uczelni ze sferą biznesu, "Marketing i Rynek", nr 7.
 2. Bryła P., Jurczyk T., Domański T. (2013), Klasyfikacja barier podejmowania współpracy z otoczeniem gospodarczym przez uczelnie wyższe, "Marketing i Rynek", nr 5.
 3. Chadam J. (2012), Synergia i wartość w strukturach kapitałowych, Difin, Warszawa.
 4. Cichoń S. (2012), Szkoła wyższa na rynku usług edukacyjnych, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty", nr 3.
 5. Gruca T., Nath D., Mehra A. (1997), Exploiting Synergy for Competitive Advantage, "Long Range Planning", Vol. 30, No. 4.
 6. Herdan A. (2001), Wybrane aspekty pomiaru efektu synergii w przedsiębiorstwach powstałych w wyniku fuzji, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 5.
 7. Jonek-Kowalska I. (2007), Efekty synergii w działalności przedsiębiorstwa [w:] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław, nr 1183.
 8. Kobylińska U. (2012), Synergia wiedzy z ośrodków naukowych do sektora biznesu w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim, "Economy and Management", nr 3.
 9. Kotler Ph. (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa.
 10. Kucharska B. (2011), Kreowanie wartości dla klienta [w:] B. Dobiegła-Korona, T. Doligalski (red.), Zarządzanie wartością klienta w przedsiębiorstwach w Polsce, Oficyna.
 11. Łada M. (2011), Pomiar ekonomiczny zorientowany na relacje z klientami we współczesnej rachunkowości, Prace Naukowe UE w Katowicach, Katowice.
 12. Łada M. (2009), Rachunkowość otwartych ksiąg - zarys koncepcji, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 49.
 13. Piróg D. (2011), Usługi edukacyjne na poziomie akademickim w kontekście wymagań rynku pracy, Prace Komisji Geografii Przemysłu, nr 18, Warszawa-Kraków.
 14. Pluta-Olearnik M. (2007), Relacje partnerskie uczelni z podmiotami otoczenia a kreowanie postaw przedsiębiorczych, [w:] P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.) Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.
 15. Raport (2006), Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych, MNiSW, Departament Wdrożeń i Innowacji, Warszawa.
 16. Raport (2010), Opracowanie małopolskich standardów usług edukacyjno-szkoleniowych pod kier. G. Prawelskiej-Skrzypek, Centrum Badań Nad Szkolnictwem Wyższym, UJ, Kraków.
 17. Raport (2013), Tendencje i kierunki zmian na rynku usług szkolnictwa wyższego w Małopolsce. Ocena z uwzględnieniem czynników demograficznych i koniunkturalnych, WUP w Krakowie, Kraków.
 18. Raport (2010), Współpraca firm z sektorem edukacji. Raport z badania, PKPP Lewiatan, Warszawa.
 19. Szymura-Tyc M. (2005), Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu