BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nita Bartłomiej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Sprawozdawczość wewnętrzna jako instrument kontroli zarządczej w sektorze publicznym
Internal Reporting as A Tool of Management Control in the Public Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.2, s. 209-218, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Sprawozdawczość wewnętrzna, Kontrola zarządcza, Sektor publiczny, Finanse publiczne
Internal reporting, Management control, Public sector, Public finance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - przedstawienie modelowego podejścia do kształtowania struktury systemu sprawozdawczości wewnętrznej we wspomaganiu kontroli zarządczej jednostki sektora publicznego. Metodologia badania - metodyka przyjęta w opracowaniu uwzględnia wnioskowanie prowadzące do uogólnień w zakresie projektowania systemu sprawozdawczości na użytek kontroli zarządczej. Wykorzystano w tym celu ustalenia innych badaczy i autorskie uporządkowanie analizowanych problemów. Wynik - ukazano strukturę systemu sprawozdawczości zarządczej z uwzględnieniem trzech elementów: obiegu informacji, zakresu raportowania i organizacji sprawozdawczości. Oryginalność/wartość - ze względu na to, iż system sprawozdawczości wewnętrznej powinien być dostosowany do potrzeb osób zarządzających i pracowników, trudno mówić o uniwersalnych wzorcach sprawozdawczości zarządczej, można natomiast ustalić zasady projektowania tego typu raportowania. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of the paper is to present a model approach to shaping the structure of the internal reporting system in supporting the management control of public sector entities. Design/methodology/approach - the methodology adopted in the paper takes into account the deductive reasoning leading to general conclusions on the design of management reporting system. The findings of other researchers as well as the Author's own conclusions were elaborated. Findings - the results include the description of the structure of the management reporting system with regard to three components: the flow of information, the scope of reporting and organization of internal reporting. Originality/value - the originality of the article is supported by the conclusions that due to the fact that the internal reporting system should be adapted to needs of managers and employees, it is difficult to discuss universal patterns of management reporting, but one may consider while contingency factors of management reporting system design in practice. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Axon D.A.J. (2003), Best Practices in Planning and Management Reporting, John Wiley & Sons, Hoboken.
 2. Axon D.A.J. (2007), Best Practices in Planning and Performance Management, John Wiley & Sons, Hoboken.
 3. Gelinas U.J., Dull R.B. (2008), Accounting Information Systems, South-Western Cengage Learning, Mason.
 4. Kaura M.N. (2002), Management Control and Reporting Systems. Harmonising Design and Implementation, Response Books, New Delhi.
 5. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz.Min.Fin. nr 15, poz. 84).
 6. Nita B. (2014), Sprawozdawczość zarządcza. Analizy i raporty wewnętrzne w controllingu, PWN, Warszawa.
 7. Roehl-Anderson J.M., Bragg S.M. (2004), Controllership. The Work of Managerial Accountant, John Wiley & Sons, Hoboken.
 8. Sierpińska M. (2007), Raportowanie realizacji zadań w controllingu, w: System raportowania wyników w controllingu operacyjnym, red. M. Sierpińska, VIZJA PRESS & IT, Warszawa.
 9. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
 10. Vollmuth H.J. (2003), Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie, Placet, Warszawa 2003.
 11. Wierzbicki K. (1996), Kryteria systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie dla potrzeb controllingu, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" nr 1.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/2-17
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu