BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bartkowiak Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Koszel Maciej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Koopetycja jednostek samorządu terytorialnego
The Coopetition of Local Government Units
Source
Przegląd Organizacji, 2015, nr 9, s. 68-76, tab., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Koopetycja, Samorząd terytorialny, Administracja samorządowa, Obszar metropolitalny
Coopetition, Local government, Self-government administration, Metropolitan area
Note
summ.
Abstract
W warunkach tzw. "nowej gospodarki" organizacje stale poszukują możliwości optymalizacji swojej działalności. Wskazuje się między innymi na potrzebę ograniczania kosztów, wzrostu efektywności inwestycji czy maksymalizacji wykorzystania potencjału własnych zasobów, co w konsekwencji winno przekładać się na utrwalanie przewagi konkurencyjnej. Coraz częściej organizacje skłaniają się ku rozwiązaniom zakładającym nawiązywanie współpracy ze swoimi konkurentami przy jednoczesnym zachowaniu relacji konkurencyjnych. Takie podejścia określa się koopetycją, która stanowi ewolucyjne rozwinięcie dotychczasowych strategii czystych (kooperacji lub konkurencji). Koopetycja jest eksplorowana naukowo głównie na gruncie funkcjonowania przedsiębiorstw. Autorzy opracowania wskazują również na możliwość kształtowania relacji koopetycji w odniesieniu do funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, czemu towarzyszy równie wysoki potencjał badawczy. W artykule skoncentrowano się na charakterystyce podejścia koopetycyjnego, przedstawiono definicję, cechy koopetycji, podstawowe typologie oraz potencjalne korzyści z niej płynące. W drugiej części artykułu przedstawiono możliwości wykorzystania koopetycji w odniesieniu do funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu lokalnym - gminny, ze szczególnym uwzględnieniem gmin tworzących obszary metropolitalne. (abstrakt oryginalny)

Under the conditions of "new normality" organizations are constantly looking for opportunities to optimize its functioning. It is pointed out, inter alia, the need to reduce costs, increase the efficiency of investments and maximize the potential of companies resources, which in turn should result in strengthening of competitive advantage. Nowadays, organizations more often tend to use such a solutions as networking with competitors while still maintaining in a competitive relationship. Such an approach is called coopetition, which is an evolutionary development of strategies of cooperation and competition. Coopetition is explored mainly on the basis of the functioning of companies. Authors suggest the possibility of occurring of this type of relations between local government units, which has also considerable scientific potential. The article focuses on the characteristics of coopetition - its definition, main features, basic typologies and potential benefits from it. Second part of the article presents the possibilities of using coopetition in the field of functioning of local government units, with particular emphasis on the communities forming metropolitan areas. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bengtsson, M., Eriksson J., Wincent J. (2010), Co-opetition Dynamics - An Outline for Future Inquiry, "Competitiveness Review: An International Business Journal Incorporating Journal of Global Competiveness", No. 20(2).
 2. Cygler J., Aluchna M., Marciszewska E., Witek-Hajduk M., Materna G. (2013), Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa.
 3. Cygler J. (2014), Granice inspiracji w kooperencji, [w:] M. Romanowska, J. Cygler (red.), Granice zarządzania, Wyd. SGH, Warszawa.
 4. Cygler J. (2007), Kooperencja - nowy typ relacji między konkurentami, "Organizacja i Kierowanie", Nr 2(128).
 5. Cygler J. (2009), Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 6. Czakon W. (2015), Droga po strukturze - od strategii współdziałania do strategii sieci, Prace Naukowe WWSZiP, Nr 32(2).
 7. Czakon W. (2013), Strategia badań nad kompetycją, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XIV, zeszyt 13.
 8. Danielewicz J., Turała M. (2011), Delimitacja obszarów metropolitalnych jako podstawa wdrażania metropolitan governance, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica", Nr 258.
 9. Derc A., Maćkowiak J. (2013), Delimitacja Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego. Od pomysłu do planu, Acta Universitatis Nicolai Copernici, seria Ekonomia, XVIV, Nr 1.
 10. Dolnicki ?. (red.), (2012), Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa.
 11. ESPON 1.1.1, (2005), Potentials for Polycentric in Development in Europe, Project Report, Nordregio, Sztokholm.
 12. Flaszewska S., Zakrzewska-Bielawska A. (2013), Organizacja z perspektywy zasobów - ewolucja w podejściu zasobowym, [w:] A. Adamik (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa.
 13. Gawlikowska-Hueckel N., Umiński S. (2000), Ocena konkurencyjności województw, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 14. Jaźwiński I., Kiernożycka-Sobejko A. (2006), Kooperacja i konkurencja w rozwoju społeczno-ekonomicznym w aspekcie międzynarodowej współpracy regionów, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", Nr 8.
 15. Kotler P., Caslione J. (2009), Chaotics: The Business of Managing and Marketing in the Age of Turbulence, MACOM, Nowy Jork.
 16. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, (2010), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 17. Łaźniewska E. (2013), Konkurencyjność regionalna w czasie i przestrzeni na przykładzie polskich regionów, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 18. Metropolia Poznań 2020. Strategia rozwoju aglomeracji poznańskiej, (2011), Centrum Badań Metropolitalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 19. Nowak M. (2010), Polskie obszary metropolitalne - problemy definicyjne, "Samorząd Terytorialny", Nr 3.
 20. Porawski A. (red.), (2013), Współpraca JST w Polsce. Stan i potrzeby, Poznań.
 21. Sankowska A. (2012), Wpływ kluczowych kompetencji na innowacyjność przedsiębiorstwa, "Współczesne Zarządzanie", Nr 1.
 22. Smętkowski M., Jałowiecki B., Gorzelak G. (2009), Obszary metropolitalne w Polsce - diagnoza i rekomendacje, "Studia Regionalne i Lokalne", Nr 1(35).
 23. Szałko B. (2014), Konkurencyjność w świetle badań atrakcyjności inwestycyjnej gminy, [w:] P. Laskowski (red.), Samorząd terytorialny a polityka lokalna, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Nr 28(3), Wałbrzych.
 24. Twardowski D. (2014), Konkurencyjność w ujęciu regionalnym - istota, czynniki oraz jej kształtowanie, [w:] P. Laskowski (red.), Samorząd terytorialny a polityka lokalna, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Nr 28(3), Wałbrzych.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu