BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maruszewska Ewa Wanda (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Ujawnienie wartości firmy w wyniku przejęcia dokonanego w ramach grupy kapitałowej w sytuacji wystąpienia ujemnej wartości przejętych aktywów netto
Goodwill Disclosed in a Business Combination under Common Control with Negative Value of Acquired Net Assets' Value
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 224, s. 140-150, rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Rachunkowość, Aktywa, Grupa kapitałowa
Enterprise value, Accounting, Assets, Capital group
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł jest próbą wskazania niedoskonałych regulacji rachunkowości w zakresie ujawniania i prezentacji wartości firmy. Celem artykułu jest krytyczna analiza obowiązujących regulacji rachunkowości oraz prezentacja praktyki polskich przedsiębiorstw w tym zakresie. Znaczenie treści ekonomicznej, jaką niesie ze sobą wartość firmy wykazywana w konsekwencji zastosowania metody nabycia do księgowego rozliczenia połączenia, zostało zaprezentowane na podstawie analizy dwóch połączeń dokonanych przez spółki notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W artykule podkreśla się znaczenie profesjonalizmu służb księgowych oraz stosowania etyki zawodowej dla rzetelnego odzwierciedlenia transakcji przejęcia dokonanego pomiędzy spółkami grupy kapitałowej.(abstrakt oryginalny)

The article is an attempt to identify imperfect accounting regulations regarding disclosure of goodwill. The main intention of this paper and contribution to accounting knowledge is a critical analysis of existing acquisition regulations and introduction of two case studies based on Polish publicly traded companies. Case studies were used with the purpose of presentation the importance of economic content of goodwill disclosed in financial report. The author stresses that professionalism and ethics are crucial in order to fairly reflect acquisition conducted between holding companies.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Backman J. (1970), An Economist Looks at Accounting For Business Combinations, "Financial Analyst Journal", July-August.
 2. Kamela-Sowińska A. (1996), Wartość firmy, PWE, Warszawa.
 3. Luty Z. (2009) Wirtualny wynik finansowy - ujemna wartość firmy [w:] Zintegrowany system pomiaru dokonań w rachunkowości, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 4. Marschall J. (2000), Controversy Delays Rule on Pooling Yet Again, "Financial Executive", November-December.
 5. Maruszewska E.W. (2014), Etyka we współczesnej rachunkowości a wiarygodność informacji w niej tworzonych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 6. Maruszewska E.W. (2008), Połączenia spółek. Prawo, rachunkowość, podatki, Difin, Warszawa.
 7. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 3 "Połączenia jednostek gospodarczych", "Official Journal of the European Union" L 149/28, 12.6.2009 r.
 8. Parker W.M. (1996), Business Combinations and Accounting Valuation, "Journal of Accounting Research".
 9. Strojek-Filus M. (2013), Determinanty oraz skutki wynikowo-bilansowe identyfikacji i rozliczania wartości firmy w grupie kapitałowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 10. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu