BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nita Bartłomiej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Międzyorganizacyjny wymiar rachunku kosztów docelowych
Interorganizational Dimension of Target Costing
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 224, s. 159-172, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Rachunek kosztów, Zarządzanie kosztami, Przedsiębiorstwo
Cost accounting, Costs management, Enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano podstawowe uwarunkowania międzyorganizacyjnego zarządzania kosztami na przykładzie rachunku kosztów docelowych. W pierwszej części wyjaśniono pojęcie międzyorganizacyjnego zarządzania kosztami, natomiast w kolejnej przedstawiono założenia rachunku kosztów docelowych. W następnych częściach argumentowano potrzebę rozszerzenia koncepcji target costing poza organizacyjne ramy przedsiębiorstwa. Wyjaśniono funkcjonowanie rachunku kosztów docelowych w sieciach międzyorganizacyjnych i na podstawie badań prowadzonych przez wielu autorów poddano dyskusji czynniki determinujące współpracę międzyorganizacyjną między podmiotami oraz czynniki ograniczające wdrażanie międzyorganizacyjnego rachunku kosztów.(abstrakt oryginalny)

The article presents the fundamental conditions of interorganizational cost management based on the example of target costing. The first part explains the concept of interorganizational cost management, and presents the assumptions of target costing. In the following sections it is argued that there is a need to extend the concept of target costing outside the organizational structure of the company. The functioning of target costing in interorganizational networks was also explained. The determinants of interorganizational cooperation between the entities as well as the factors limiting the implementation of inter-cost accounting were elaborated on the basis of research conducted by various authors.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agndal H., Nilsson U. (2009), Interorganizational cost management in the exchange process, "Management Accounting Research", Vol. 20.
 2. Bastl M., Grubic T., Templar S., Harrison A., Fan I.S. (2010), Inter-organisational costing approaches: The inhibiting factors, "International Journal of Logistics Management", Vol. 21, No. 1.
 3. Cao M., Vonderembse M., Zhang Q., Ragu-Nathan T.S. (2010), Supply Chain Collaboration: Conceptualisation and Instrument Development, "International Journal of Production Research", Vol. 48, No. 22.
 4. Cooper R., Slagmulder R. (1999a), Develop Profitable New Products with Target Costing, "Sloan Management Review", Summer, Vol. 40, No. 4.
 5. Cooper R., Slagmulder R. (1999b), Supply Chain Development for the Lean Enterprise: Interorganizational Cost Management, Productivity Press, Portland.
 6. Cooper R., Slagmulder R. (2004), Interorganizational cost management and relational context, "Accounting, Organizations and Society", Vol. 29.
 7. Ellram L.M. (2002a), Strategic cost management in the supply chain: a purchasing and supply management perspective, "CAPS Research".
 8. Ellram L.M. (2002b), Supply management's involvement in the target costing process, "European Journal of Purchasing & Supply Management", Vol. 8, No. 4.
 9. Fayard D., Lee L., Leitch R., Kettinger W. (2006), The Effect of Internal Cost Management, Information Systems Integration, and Absorptive Capacity on Interorganizational Cost Management: A Pilot Study, University of South Carolina.
 10. Horváth P., Niemand S., Wolbold M. (1993), Target Costing: A State of the Art Review [w:] P. Horváth (red.), Target Costing, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart.
 11. Nicolini D., Tomkins C., Holti R., Oldman A., Smalley M. (2000), Can target costing and whole life costing be applied in the construction industry?: Evidence from two case studies, "British Journal of Management", Vol. 11, No. 4.
 12. Nita B. (2008), Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 13. Porter M.E. (1998), Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York.
 14. Sakurai M. (1989), Target Costing and How to Use It, "Journal of Cost Management", Summer, Vol. 9, No. 3.
 15. Shank J.K. (1989), Strategic cost management: New wine, or just new bottles, "Journal of Management Accounting Research", Vol. 1.
 16. Sobańska I. (2008), Relacje międzyorganizacyjne - nowe spectrum rachunkowości zarządczej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 42 (98).
 17. Stabryła A. (2002), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2002.
 18. Zsidisin G.A., Ellram L.A., Ogden J.A. (2003), The relationship between purchasing and supply management's perceived value and participation in strategic supplier cost management activities, "Journal of Business Logistics", Vol. 24, No. 2.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu