BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szulce Halina
Title
Próba oceny wartości użytkowej wybranego sprzętu gospodarstwa domowego w oparciu o badania panelowe
Source
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1983, nr 116, s. 89-103, tab.
Issue title
Badania rynkowe. Wybrane metody i wyniki
Keyword
Artykuły gospodarstwa domowego, Rynek sprzętu AGD, Funkcja użyteczności, Badania statystyczne, Badania konsumenckie
Household articles, Home appliances market, Utility functions, Statistical surveys, Consumer research
Abstract
Realizacja zakodowanej w produkcie wartości użytkowej następuje w momencie jego wykorzystywania w określonym środowisku eksploatacji, zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem. Środowisko eksploatacji jest synonimem otoczenia, z którego wyrób wraz ze swym użytkownikiem został wyodrębniony jako układ względnie odosobniony, tzn. poddany oddziaływaniu otoczenia i na otoczenie oddziałujący. Wpływ pośredni otoczenia wyraża się kształtowaniem postaw użytkownika, budzeniem w nim nowych potrzeb jak i możliwości ich zaspokojenia. Możliwości te zapewnić mogą wytwarzane bądź wprowadzane do eksploatacji, dotychczas nieprodukowane, wyroby. Innymi słowy środowisko eksploatacji pośrednio oddziałuje na zakres stawianych produktowi wymagań użytkowych, poprzez kreowanie w przyszłym użytkowniku coraz to nowych potrzeb. Skonkretyzowanie zaś tych wymagań pozwala określić wartość użytkową wyrobu względem wyrobów substytucyjnych przy założeniu tych samych warunków eksploatacji. Bezpośredni wpływ środowiska na wartość użytkową wyrobu wyraża się poprzez określenie warunków w jakich wyrób ten będzie eksploatowany. Skonkretyzowanie warunków eksploatacji pozwala zaś ocenić różnice w wartości użytkowej tego samego wyrobu ujawniające się w odmiennych warunkach jego zastosowania. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. K. Cholewicka-Goździk, Rachunek ekonomiczny w programowaniu jakości, PWE, Warszawa 1977.
  2. Wasilewski, Wybrane problemy jakości produkcji. Materiały Szkoleniowe Ośrodka Postępu Technicznego w Katowicach, 1970 rok.
  3. H. Kryński, Zastosowanie matematyki do podejmowania decyzji ekonomicznych, PWN, Warszawa 1976.
  4. W. Szulc, Czynniki i warunki kształtowania rozmiaru oraz struktury popytu restytucyjnego, Rocz. IHWiU, Warszawa 1977.
  5. T. Pałaszewska-Reindl, Konsumpcja dóbr trwałego użytku w Polsce, PWE, Warszawa 1966.
Cited by
Show
ISSN
0208-4902
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu