BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepankiewicz Elżbieta Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Wójtowicz Anna
Title
Model rejestru ryzyka w jednostkach sektora finansów publicznych
The Model of the Risk Register in the Units of Public Finance Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.2, s. 219-239, tab., bibliogr. 34 poz.
Issue title
Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Rejestr ryzyka, Kontrola zarządcza, Sektor publiczny, Finanse publiczne, Ryzyko, Analiza ryzyka, Zarządzanie ryzykiem
Risk register, Management control, Public sector, Public finance, Risk, Risk analysis, Risk management
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - przedmiotem artykułu jest analiza procesu zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych. Celem artykułu jest prezentacja autorskiego modelu rejestru ryzyka. Metodologia badania - wykorzystane metody badawcze to: studia literatury i przepisów prawnych, a także krytyczna analiza dokumentów wewnętrznych badanej jednostki. Wynik - artykuł prezentuje model rejestru ryzyka i przykładowe wewnętrzne procedury zarządzania ryzykiem w jednostce budżetowej. Oryginalność/wartość - w artykule opisano model kompleksowego rejestru ryzyka oraz zaprezentowano zadania i organizację pionu głównego księgowego w badanej jednostce budżetowej, w której przeprowadzono analizę ryzyka z wykorzystaniem opracowanego modelu rejestru ryzyka. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the object of the pape is to analyze the risk management process in the entity of the public sector. The purpose of this article is to present the author's model of the risk register. Design/methodology/approach - in response to needs of this paper, literature, current law and regulations study was done, and critical analysis of the internal documents of the studied entity was conducted. Findings - the article presents internal documents and examples of procedures of risk management, which regulate the range of responsibility for risk management in the budgetary unit. Originality/value - the article describes the complex risk register, as well as tasks and organisation of work of the Chief Accountant's Department in the budgetary unit, in which the risk analysis was conducted with the use of the risk register. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Babuśka E.W. (2014), Kontrola zarządcza a ryzyko, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 72, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 2. Bednarek P. (2012), Koncepcja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych w świetle regulacji prawnych i teorii naukowych, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 53, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 3. Bednarek P. (2013), Systemy kontroli zarządczej i ich znaczenie z perspektywy naczelnego kierownictwa przedsiębiorstw działających w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 289, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 4. Dudek M., Szczepankiewicz E.I. (2005), Szacowanie ryzyka w zarządzaniu i audycie - zagadnienia wstępne, "Monitor Rachunkowości i Finansów" nr 9.
 5. Dudek M., Szczepankiewicz E.I. (2010), Organizacja i zadania komitetów audytu w sektorze finansów publicznych i w jednostkach zainteresowania publicznego, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 30, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 6. Kiedrowska M., Szczepankiewicz E.I. (2011), Organizacja audytu wewnętrznego w zakładach ubezpieczeń w świetle Solvency II oraz standardów audytu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 228, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 7. Kiedrowska M., Szczepankiewicz E.I. (2011b), Internal Control in the Concept of Integrated Enterprise Risk Management (ERM) System in InsuranceUndertalkings, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 38, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 8. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz.Min.Fin. nr 15, poz. 84).
 9. Komunikat nr 3 Ministra Finansów z 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz.Urz.Min.Fin. nr 2, poz. 11).
 10. Komunikat nr 6 Ministra Finansów z 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz.Urz.Min.Fin. poz. 56).
 11. Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego (2012), http://www.mf.gov.pl/documents/764034/3351450/BIULETYN_Nr_1_2_2012.pdf (20.05.2015).
 12. Kufel T. (2013), Ryzyko i jego analiza na potrzeby audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej, w: Audyt wewnętrzny w strukturze kontroli zarządczej, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa.
 13. Kumpiałowska A. (2011), Skuteczne zarządzanie ryzykiem a kontrola zarządcza w sektorze publicznym, C.H. Beck, Warszawa.
 14. Młodzik E. (2011), Pomiar ryzyka jako nieodłączny atrybut pracy audytora wewnętrznego na przykładzie Urzędu Miasta Krakowa, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 42, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 15. Młodzik E. (2012), Odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem na przykładzie Urzędu Gminy w Kęsowie, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 53, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 16. Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (DzU nr 238, poz. 1581).
 17. Szczepankiewicz E.I (2014), Zasady rachunkowości, kontrola wewnętrzna i audyt w towarzystwach funduszy inwestycyjnych, CeDeWu, Warszawa.
 18. Szczepankiewicz E.I. (2008a), Analiza kosztów systemu kontroli wewnętrznej w środowisku informatycznym aplikacji biznesowych, "Monitor Rachunkowości i Finansów" nr 9.
 19. Szczepankiewicz E.I. (2008b), Efektywność systemu kontroli wewnętrznej a analiza kosztów, "Biuletyn Rachunkowości" nr 20.
 20. Szczepankiewicz E.I. (2009), Funkcjonowanie komitetów audytu w spółkach w świetle standardów i regulacji, w: Rachunkowość i audyt w warunkach kryzysu finansowego, red. W Gabrusewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu-KIBR, Poznań.
 21. Szczepankiewicz E.I. (2010), Komitety audytu nowymi organami zapewnienia wiarygodności sprawozdań finansowych i systemów kontroli wewnętrznej w jednostkach zainteresowania publicznego, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 57 (113), SKwP, Warszawa.
 22. Szczepankiewicz E.I. (2010), Zintegrowane zarządzanie ryzykiem (ERM) w przedsiębiorstwie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" nr 11.
 23. Szczepankiewicz E.I. (2011), Afterthe Crisis? - the New (?) Role and Tasks of the Internal Audit and Audit Committee as Bodies Supporting Effective Corporate Governance in Financial Institutions in Poland, w: Contemporary Issues in Economy: After the Crisis?, Nicolas Copernicus Universitety, Toruń.
 24. Szczepankiewicz E.I. (2011), The Role of the Audit Committee, the Internal Auditor and the Statutory Auditor as the Bodies Supporting Effective Corporate Governance in Banks, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 38, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 25. Szczepankiewicz E.I. (2011), Implementation of Management Control Standards in Local Government Entities (Bodies), "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 48, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 26. Szczepankiewicz E.I. (2012), The Role and Tasks of the Internal Audit and Audit Committee as Bodies Supporting Effective Corporate Governance in Insurance Sector Institutions in Poland, "Oeconomia Copernicana" nr 4, Uniwersytet Mikołaja Kopernika-PTE, Toruń.
 27. Szczepankiewicz E.I. (2012), New Regulations and Internal Control System as supporting effective Corporate Governance in Commercial Banks in Poland, w: Banking and Financial Markets After Global Crisis of the Years 2008-2010, red. A.P. Balcerzak, Nicolaus Copernikus University, Toruń.
 28. Szczepankiewicz E.I. (2012), System kontroli zarządczej w uczelni publicznej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 53, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 29. Szczepankiewicz E.I. (2013), Systemy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych a systemy zarządzania w instytucjach finansowych - podobieństwa i różnice, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 289, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 30. Szczepankiewicz E.I. (2014), Model systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Marszałkowskim, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 72, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 31. Szczepankiewicz E.I., Bednarek P. (2014), Rola i zadania Biura Audytu Wewnętrznego oraz Departamentu Kontroli w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 72, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 32. Szczepankiewicz E.I., Simon K. (2011), Problemy wdrażania standardów kontroli zarządczej w sektorze publicznym na przykładzie jednostek administracji podatkowej, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 42, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 33. Szczepankiewicz E.I., Simon K. (2012), Organizacja systemu kontroli zarządczej w Izbie Skarbowej w Poznaniu, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 53, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 34. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/2-18
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu