BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szkiel Agata (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Samoocena jako metoda oceny funkcjonowania kontroli zarządczej na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni
Self-Assessment as an Assessment Method of Functioning of Management Control in the Faculty of Entrepreneurship and Quality Science in the Gdynia Maritime University
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.2, s. 241-256, rys,. tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Kontrola zarządcza, Szkolnictwo wyższe, Samoocena
Management control, Higher education, Self-esteem
Note
streszcz., summ..
Company
Akademia Morska w Gdyni
Gdynia Maritime University
Abstract
Cel - przedstawienie metody prowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Akademii Morskiej w Gdyni (AMG), a także zaprezentowanie wyników samooceny na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa (WPiT) AMG w latach 2012-2014. Metodologia badania - analizie poddano akty prawne oraz piśmiennictwo dotyczące samooceny prowadzonej w ramach kontroli zarządczej, a także wyniki samooceny prowadzonej przez kierownictwo oraz pracowników WPiT AMG w latach 2012-2014. Wynik - w wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że w opinii zarówno kierownictwa, jak i pracowników WPiT AMG kontrola zarządcza funkcjonuje prawidłowo, a stopień wdrożenia standardów jest z każdym rokiem wyższy. Stopień realizacji standardów kontroli zarządczej jest wyżej oceniany przez kierownictwo niż pracowników WPiT AMG. Oryginalność/wartość - wartością opracowania jest porównanie opinii kierownictwa oraz pracowników WPiT AMG dotyczącej stopnia wdrożenia kontroli zarządczej, wskazanie obszarów wymagających doskonalenia oraz silnych stron tego systemu. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of this article was to present the method of self-assessment of management control conducted in the Gdynia Maritime University as well as the results of self-assessment conducted in the Faculty of Entrepreneurship and Quality Science in the Gdynia Maritime University (WPiT AMG) in 2012-2014. Design/methodology/approach - legal acts and literature concerning self-assessment of control management were analysed, as well as the results of self-assessment carried out by management and employees of WPiT AMG in 2012-2014. Findings - the results of the study showed that in the opinion of both, management and employees of the WPiT AMG, management control is functioning properly, and the level of the standards implementation is higher every year. The level of standards implementation is higher in the opinion of the management than employees of WPiT AMG. Originality/value - the value of the study is the comparison of management's and employees of WPiT AMG opinions about the level of the management control implementation, identifying areas for improvement and strengths of the system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cholewicka-Goździk K. (2011), Samoocena, "Problemy Jakości" nr 6.
 2. Haffer R. (2011), Samoocena i pomiar wyników działalności w systemach zarządzania przedsiębiorstwem. W poszukiwaniu doskonałości biznesowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 3. Instrukcja AMG I2/P9 (2014), Metoda przeprowadzania samooceny, wyd. z 5 maja 2014 r.
 4. Komunikat nr 3 Ministra Finansów z 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz.Urz.Min.Fin. nr 2, poz. 11).
 5. Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych. Istota, unormowania prawne i otoczenie. Kompendium wiedzy, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2012, http://www.mf.gov.pl/documents/764034/3349878/20130307_2_kompendium_wiedzy.pdf (25.06.2015).
 6. Krawczyk L. (2011), Wytyczne normy ISO 9004:2009, "Problemy Jakości" nr 5.
 7. PN-EN ISO 9004:2010 Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji. Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością.
 8. Popławki M. (2012), Kontrola zarządcza w oświacie, Uniwersytet Warszawski, http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=113 raporty&Itemid=117 3&limitstart=20 (11.07.2015).
 9. Procedura AMG P9 (2014), Proces kontroli zarządczej, wyd. z 21 października 2014 r.
 10. Rogala P. (2011), Zarządzanie wg nowej normy ISO 9004, "Problemy Jakości" nr 3.
 11. Steinbeck H.H. (1998), Total Quality Management. Kompleksowe zarządzanie jakością. Doświadczenia praktyczne z IBM Niemcy, Placet, Warszawa.
 12. Tomaszewska M. (2012), Samoocena kontroli zarządczej na przykładzie urzędu miasta, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 53, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 13. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
 14. Winiarska K. (2012), Samoocena jako forma oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 45, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 15. Zymonik J. (2012), Samoocena w kontekście Polskiej Nagrody Jakości - kryteria i trendy, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania, Zarządzanie i Finanse/Journal of Management and Finance" nr 3/1, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/2-19
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu