BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Remlein Marzena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Wycena współkontrolowanych podmiotów i porozumień oraz ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Valuation of Jointly Controlled Entities and Arrangements and Their Presentation in the Financial Statements
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 224, s. 185-198, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Sprawozdanie finansowe, Wycena przedsiębiorstwa, Własność w gospodarce
Financial statements, Enterprise valuation, Ownership in economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest pokazanie rozwiązań w zakresie wyceny współkontrolowanych podmiotów i porozumień oraz ich prezentacji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Osiągnięcie powyższego celu wymaga przyjęcia określonej struktury rozważań. Treść artykułu została podzielona na cztery zasadnicze części odnoszące się do: - prawnych aspektów w zakresie sprawowania współkontroli, - klasyfikacji współkontrolowanych podmiotów i porozumień, - metod wyceny współkontrolowanych podmiotów i porozumień zgodnie z polskim prawem bilansowym i MSSF, - ujęcia skutków sprawowanej współkontroli w sprawozdaniu finansowym wspólnika. Do osiągnięcia celu niniejszego artykułu niezbędne było zastosowanie adekwatnych metod badawczych. Zastosowano metodę analizy literatury oraz przepisów prawnych, metodę porównań i analogii.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present solutions for the measurement of jointly controlled entities and arrangements and their presentation in the consolidated financial statements. The article has been divided into four parts preceded by an introduction and followed by conclusions. Part one describes the legal aspects of joint control. The second one presents the classification of jointly controlled entities and arrangements. The third and fourth parts focus on the regulations of Polish law in the field of joint control.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ignatowski R. (2012), Nowe zasady konsolidowania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF, "Rachunkowość", nr 8.
  2. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 28 "Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólne przedsięwzięcia", Dz. Urz. UE L360/2012.
  3. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 31 "Udziały we wspólnych przedsięwzięciach", Dz. Urz. UE L320/2008.
  4. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 11 "Wspólne ustalenia umowne", Dz. Urz. UE L360/2012.
  5. Remlein M. (2013), Rachunkowość grup kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  6. Remlein M. (2010), Skonsolidowane sprawozdania finansowe według Polskich i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2010.
  7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, Dz.U. nr 169, poz. 1327.
  8. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o rachunkowości, Dz.U. nr 113, poz.1186.
  9. Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz.U. nr 152, poz. 1223.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu