BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Asejczyk-Woroniecka Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Metody oceny systemu kontroli zarządczej na przykładzie wybranych jednostek samorządu terytorialnego
Assessment Methods of Management Control System in Territorial Administration
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.2, s. 273-289, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Kontrola zarządcza, Audyt wewnętrzny, Samoocena, Samorząd terytorialny
Management control, Internal audit, Self-esteem, Local government
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - przedstawienie teoretycznych podstaw czterech standardów kontroli zarządczej dotyczących monitorowania i oceny systemu kontroli zarządczej oraz wskazanie praktycznych możliwości ich realizacji na przykładzie wybranych JST. Metodologia badania - zastosowano następujące metody badawcze: studia literatury, analizę aktów prawnych i wytycznych dotyczących przedmiotu opracowania, wywiad bezpośredni z przedstawicielami wybranych JST, analizę krytyczną dokumentacji wewnętrznej badanych jednostek. Wynik - w artykule dokonano charakterystyki czterech standardów kontroli zarządczej. Zostały również przedstawione pewne metody/podejścia/sposoby oraz praktyczne przykłady ich realizacji. Oryginalność/wartość - całościowe ujęcie metod, sposobów oraz podejść związanych z realizacją standardów kontroli zarządczej w zakresie monitorowania i oceny ze wskazaniem możliwości ich zastosowania w praktyce jednostek administracji samorządowej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the aim of the article is to present theoretical aspect of management control standards that are related to monitoring and assessment and to present practical aspect of their implementation in territorial administration. Design/methodology/approach - research methods applied in the paper: literature studying, analysis of law regulation related to the subject of the article, direct interview with employees of chosen units, critical analysis of internal documentation of chosen units. Findings - the article contains characteristics of management control standards that are related to monitoring and assessment of this system and presentation of methods, approaches and practical solutions connected with implementation of these standards in territorial administration. Originality/value - comprehensive review of methods and approaches connected with standards of management control system, related with assessment and monitoring. Paper also, indicates possibilities of realisation these standards in practice of territorial administration. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Asejczyk-Woroniecka M. (2015), Doskonalenie w administracji samorządowej na przykładzie wybranej JST, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 376, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 2. Bober J. (2015), Analiza instytucjonalna gminy z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej. Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, http://www.msap-test.uek.krakow.pl/doki/publ/AIG2015.pdf (8.07.2015).
 3. Bugdol M. (2008), Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 4. CAF i PRI: alternatywne metody dokonywania samooceny kontroli zarządczej, Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów, Warszawa, http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_ file?uuid=be58eb10-28c1-4fa8-ab36-d28794519c8f&group id =764034 (11.07.2015).
 5. Doskonalenie organizacji publicznych poprze samoocenę. CAF 2013, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, http://www.eipa.eu/files/File/CAF/PL_CAF_2013.pdf (8.07.2015).
 6. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz.Min.Fin. nr 15, poz. 84).
 7. Komunikat nr 3 Ministra Finansów z 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz.Urz.Min.Fin. nr 2, poz. 11).
 8. Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego (2012), Biuletyn Ministerstwa Finansów nr 1, Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów, Warszawa, http://www.mf.gov.pl/c/ document_library/get_file?uuid=6b5210d8-c495-4dc2-9c57-5094d812aac7&groupId=764034 (8.07.2015).
 9. Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych. Istota, unormowania prawne i otoczenie. Kompendium wiedzy (2012), Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów, Warszawa, http://www. mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=ec119301-3422-4b56-af7d-318b470fd973&groupId=764034 (8.07.2015).
 10. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System zarządzania jakością. Wymagania.
 11. Norma PN-EN ISO 9004:2010 Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji. Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością.
 12. Puchacz K. (2010), Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, ODDK, Gdańsk.
 13. Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 grudnia 2010 r., w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (DzU nr 238, poz. 1581).
 14. Saunders E. (2011), Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach i administracji publicznej, Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej, Warszawa.
 15. Szymańska H. (2013), Ogólne zagadnienia audytu wewnętrznego, w: Audyt wewnętrzny w strukturze kontroli zarządczej, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa.
 16. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
 17. Wskazówki do sporządzenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów, Warszawa, http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=e00423ae-7ab4-4c8b-bb92-c8b972e67b87&groupId=764034 (8.07.2015).
 18. Zbiór dokumentów wewnętrznych udostępnionych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie.
 19. Zbiór dokumentów wewnętrznych udostępnionych przez Urząd Miasta w Wałbrzychu.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/2-21
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu