BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerniak Anita (Uniwersytet Szczeciński), Skoczylas Wanda (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Ocena legalności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w starostwie
The assessment of Legality , Efficiency and Effectiveness of Management Control ina District Authority Office
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.2, s. 291-300, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Kontrola zarządcza, Administracja publiczna, Efektywność, Powiat
Management control, Public administration, Effectiveness, County
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w wybranej jednostce samorządu terytorialnego z punktu widzenia przyjętych obligatoryjnych kryteriów oraz identyfikacja obszarów wymagających usprawnień, co umożliwi wdrożenie nowych standardów funkcjonowania jednostki. Metodologia badania - wyniki przeprowadzonego badania kwestionariuszowego oraz analiza literatury, aktów prawnych i dokumentów wewnętrznych powiatu. Wynik - identyfikacja stanu funkcjonowania kontroli zarządczej z punktu widzenia legalności, skuteczności i efektywności w powiecie. Oryginalność/wartość - sformułowanie na bazie case study opinii o na temat jakości funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the assessment of functioning of management control in a chosen district authority office (DAO) from the point of view of assumed, obligatory criteria and the identification of areas requiring improvements, which should allow to implement new standards of entity functioning of the entity. Design/methodology/approach - the results of the conducted questionnaire research and analysis of literature, legal acts and internal documents of the DAO. Findings - identification of the state of functioning of management control from the point of view of legality, efficiency and effectiveness in the chosen DAO. Originality/value - formulation, on the basis of a case study, of the opinion about the quality of functioning of management control in the DAO. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ćwiklicki M., Golonko M., Rola kontroli zarządczej z perspektywy New Public Management, http://www.academia. edu/3843798/Rola_kontroli_zarz%C4%85dczej_z_perspektywy_New_Public_Management (26.07.2015).
 2. Hood Ch. (1991), A Public Management for all Seasons?, "Public Administration" no. 1 (69).
 3. Komunikat nr 3 Ministra Finansów z 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz.Urz.Min.Fin. nr 2, poz. 11).
 4. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (DzU nr 78, poz. 483 ze zm.).
 5. Kulesza M., Sześciło D. (2013), Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 6. Sołtyk P. (2013), Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach samorządowych. Projektowanie oraz metody oceny systemu zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 7. Starostwo Powiatowe w Gryfinie, Biuletyn Informacji Publicznej, www.bip.gryfino.powiat.pl/index.php?show=szukaj (29.04.2015).
 8. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
 9. Winiarska K. (red.) (2012), Kontrola zarządcza w jednostkach w jednostkach sektora publicznego, Wolters Kluwer, Warszawa.
 10. Winiarska K. (2012), Pojęcie i klasyfikacja kontroli zarządczej w literaturze zagranicznej, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 53, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 11. Załącznik do zarządzenia Starosty Gryfińskiego nr 56/2011 z 15 czerwca 2011 r., www.bip.gryfino.powiat.pl/uchwsta/201156/zalacznik_nr_1.pdf (28.04.2015).
 12. Zarządzenie nr 94/2012 z 19 września 2012 r. w sprawie ustalenia Kodeksu etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie, www.bip.gryfino.powiat.pl/uchwsta/201294/zalacznik_nr_1.pdf. (30.04.2015).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/2-22
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu