BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jasztal Marek (Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie)
Title
Analiza obszaru efektywność i skuteczność działania kontroli zarządczej
The Analysis of Efficiency and Effectiveness of the Management Control Activity
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.2, s. 301-311, rys., bibliogr. 2 poz.
Issue title
Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Kontrola zarządcza, Efektywność, Sektor publiczny
Management control, Effectiveness, Public sector
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - dokonanie analizy wdrożenia celów kontroli zarządczej dotyczących efektywności i skuteczności działania jednostek publicznych. Metodologia badania - badania ankietowe przeprowadzone w rządowych i samorządowych jednostkach sektora finansów publicznych. Wynik - na podstawie analizy uzyskano informację o sposobach, kierunkach i monitoringu wdrożenia celów w obszarze efektywności i skuteczności działania. Ponadto, w artykule omówiono uzyskane wyniki i przygotowano diagnozę stanu istniejącego w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w badanym obszarze. Oryginalność/wartość - materiał przedstawiony w artykule pozwala na obiektywne i niezależne zapoznanie się z zagadnieniem oraz wyciągnięcie merytorycznych wniosków dotyczących istniejącego stanu i kierunków oddziaływania. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the analysis of the implementation of management control goals related to efficiency and effectiveness of public entities' activities. Design/methodology/approach - questionnaire research conducted in governmental and self-governmental entities of the public sector. Findings - on the basis of the analysis the information about methods, directions and monitoring of the implementation of goals in the area of efficiency and effectiveness was gathered. Moreover, the author described the achieved results and prepared the diagnosis of the actual state of functioning of management control in the researched area. Originality/value - the data presented in the article allows to objectively and impartially familiarize with the issue and draw substantive conclusion about the actual state and directions of the influence. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. http://pl.wikipedia.org (1.07.2015).
  2. Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego Ministerstwo Finansów (2011), Biuletyn nr 1, Warszawa, http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/kontrola-zarzadcza-i-audytwewnetrzny/ kontrola-zarzadcza-w-sektorze-publicznym/biuletyn-kontrola-zarzadcza-w-jst (1.07.2015).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/2-23
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu