BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majchrzak Iwona (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Zbaraszewska Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Metoda CAF jako narzędzie monitorowania i oceny funkcjonowania kontroli zarządczej
CAF as a Tool of Monitoring and Evaluation of Functioning of Management Control
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.2, s. 313-332, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Kontrola zarządcza, Sektor publiczny, Finanse publiczne, Samoocena, Wspólna metoda oceny
Management control, Public sector, Public finance, Self-esteem, Commnon Assessment Framework (CAF)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - przedstawienie istoty i zakresu metody CAF jako alternatywnego narzędzia monitorowania i oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Teoretyczne rozważania zostały uzupełnione o przykłady dobrych praktyk jednostek sektora finansów publicznych z działań osiągniętych dzięki zastosowaniu metody CAF. Metodologia badań - opracowanie artykułu poprzedziły studia literaturowe oraz analiza raportów z przeprowadzenia samooceny metodą CAF różnych jednostek sektora finansów publicznych. Główną metodą badawczą stosowaną w artykule jest analiza źródeł oraz metoda dedukcji i indukcji. Wynik - przeprowadzone badania dowiodły, że metoda CAF, choć trudna i pracochłonna, dostarcza użytecznych i kompleksowych informacji na temat funkcjonowania badanej jednostki, wskazując na jej mocne i słabe strony oraz umożliwiając określenie i wdrożenie działań doskonalących ujawnionych w trakcie samooceny kontroli zarządczej. Oryginalność/wartość - przedstawione w artykule treści stanowią syntetyczny opis istoty i zakresu metody CAF oraz zasad jej stosowania w praktyce jednostek sektora finansów publicznych na potrzeby oceny funkcjonowania kontroli zarządczej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the article presents the essence and scope of the CAF as an alternative tool for monitoring and evaluating the functioning of management control in the public sector units. Theoretical considerations are supplemented by examples of good practice of public sector entities with activities achieved through the use of CAF. Design/methodology/approach - developing article was preceded by literature studies and analysis of self-assessment CAF reports of various public sector entities. The main method used in the article is the analyse of the sources and deductive and inductive reasoning. Findings - studies show that CAF, though difficult and time-consuming, provides useful and comprehensive information on the functioning of the audited entity, indicating its strengths and weaknesses and enabling the definition and implementation of improvement activities revealed during the self-management control. Originality/value - the article presents the contents which are synthetic description of the nature and scope of the CAF and the rules for its use in the practice of public sector entities to assess the functioning of management control. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz.Min.Fin. nr 15, poz. 84).
 2. Kumpiałowska A. (2011), Jak przygotować jednostkę do wdrożenia systemu kontroli zarządczej, w: Teczka kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami, red. E. Sławińska-Tomtała, C.H. Beck, Warszawa.
 3. Łuczak J., Wolniak R. (2013), Ocena skuteczności zastosowania metody CAF w procesie doskonalenia administracji samorządowej, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej" nr kol. 1900, Seria: Organizacja i Zarządzanie nr 67, Gliwice.
 4. Majchrzak I. (2012), Samoocena kontroli zarządczej a oświadczenie o stanie kontroli zarządczej, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 30, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 5. Matla J.(2011) Dobre praktyki zidentyfikowane podczas samooceny w ramach projektu systemowego "Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą", Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa.
 6. Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą. Przewodnik po samoocenie według metody CAF 2006. Raport dotyczący badania użyteczności i satysfakcji z wprowadzenia metody CAF 2006 w jednostkach samorządu terytorialnego (2010), Departament Administracji Publicznej MSWiA, Warszawa.
 7. Sawicki K. (2010), Istota i funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach gospodarczych i budżetowych, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 30, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 8. Sola M. (2009), Kontrola zarządcza w administracji samorządowej, Manicipium, Warszawa.
 9. The Common Assessment Framework (CAF) (2012). Improving Public Organizations through Self-Assessment CAF 2013, Kancelaria Rady Ministrów. Departament Służby Cywilnej, Warszawa.
 10. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
 11. Zaleska B. (2010), Kontrola zarządcza jako element kontroli wewnętrznej według ustawy o finansach publicznych, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 30, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/2-24
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu