BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Witczak Izabela (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Title
Efektywność jako narzędzie kontroli zarządczej na przykładzie firm branży kosmetycznej
Efficiency as the Tool of Management Control Based on the Cosmetics Industry Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.2, s. 349-458, rys,. tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Kontrola zarządcza, Efektywność, Wskaźniki finansowe
Management control, Effectiveness, Financial indicators
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - wskazanie na rolę kontroli zarządczej w kształtowaniu funkcjonowania firmy na przykładzie branży farmaceutycznej. Główna teza opracowania wynika z przeświadczenia, że kontrola zarządcza jest niezbędna w celu zapewnienia efektywności jednostki. Metodologia badania - zastosowane metody badawcze zostały zdeterminowane głównym celem opracowania. Wykorzystano informacje pozyskane od firm branży kosmetycznej na podstawie wywiadów, sprawozdań finansowych oraz zasobów internetowych. Wynik - Dokonując analizy, postawiono wnioski świadczące o konieczności mierzenia efektywności. Oryginalność/wartość - opracowanie wskazuje na możliwości wykorzystania wskaźników finansowych do mierzenia efektywności również w branży kosmetycznej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - pointing to the role of management control in shaping functioning of an enterprise on the example of the cosmetics industry companies. The main thesis of the study results from conviction that management control is essential in order to ensure the efficiency of the entity. Design/methodology/approach - the methods we determined by the purpose of the study. The information given by Polish cosmetics companies though interview and taken from internet as well as from their financial statement was used. Findings - having performed the analysis, the author made conclusions about the necessity of efficiency measurement. Originality/value - the study points to the possibility of the use of financial indicators in order to measure efficiency in the cosmetic industry. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bielski M. (1997), Organizacje. Istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 2. Bielski M. (2002), Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 3. Cameron K. (1986), A Study of Organizational Effectiveness and Its Predictors, "Management Science" no. 1.
 4. Drucker P. (2004), Menedżer skuteczny, MT Biznes, Warszawa.
 5. Kuc B.R. (2009), Kontrola jako funkcja zarządzania, Difin, Warszawa
 6. Lisiecka K. (2002), Kreowanie jakości. Uwarunkowania - strategie - techniki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 7. Lisiecki M. (2003), Metody oceny współczesnych organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 1.
 8. Matwiejczuk R. (2000), Efektywność - próba interpretacji, "Przegląd Organizacji" nr 11.
 9. Mrówczyński K. (2015), Branża kosmetyczna w pogoni za naturą, http://www.chemiaibiznes.com.pl/artykuly/ pokaz/372-Branza_kosmetyczna_w_pogoni_za_natura.html (1.07.2015).
 10. Osbert-Pociecha G. (2007), Relacja między efektywnością a elastycznością, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1183, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 11. Przegląd branży kosmetycznej w Polsce - początki i bieżąca sytuacja (2015), http://www.serwisuroda.pl/component/ content/article/38/844-przegld-brany-kosmetycznej-w-polsce-pocztki-i-bieca-sytuacja (1.07.2015).
 12. Skoczylas W. (2007), Ogólne problemy zarządzania wartością przedsiębiorstwa, w: Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, red. W. Skoczylas, PWE, Warszawa.
 13. Skrzypek E. (1999), Ocena efektywności zintegrowanych systemów zarządzania na podstawie analizy kosztów jakości, materiały konferencyjne "Zintegrowane systemy zarządzania jako element współpracy międzynarodowej", Poznań.
 14. Skrzypek E. (2002), Jakość i efektywność, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 15. Skrzypek E. (2012), Efektywność ekonomiczna jako ważny czynnik sukcesu organizacji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 262, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 16. Skrzypek E., Hofman M. (2010), Zarządzanie procesami, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 17. Szymańska E. (2010), Efektywność przedsiębiorstw - definiowanie i pomiar, "Roczniki Nauk Rolniczych" Seria G, t. 97, z. 2.
 18. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
 19. Weiss E. (2006), Zarządzanie jakością projektu w funduszach strukturalnych Unii Europejskiej, I-BiS, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/2-26
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu