BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Babuśka Ewa Wiktoria (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Efekty kontroli zarządczej na przykładzie gminy
The Effects of Management Control on the Example of a Selected Municipality
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.2, s. 361-373, tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Kontrola zarządcza, Audyt wewnętrzny, Gmina, Zadłużenie, Finanse samorządu terytorialnego
Management control, Internal audit, District, Indebtedness, Local government finance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - próba oceny rezultatów funkcjonowania kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego w gminie. Metodologia badania - badania oparto na studiach literaturowych z dziedziny finansów publicznych, kontroli zarządczej i ryzyka oraz audytu wewnętrznego, na analizie i interpretacji powiązanych z tematem aktów prawnych oraz na prezentacji opisowej efektów funkcjonowania kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego na podstawie uzyskanych materiałów źródłowych, w tym danych finansowych, ankiety oraz wywiadu bezpośredniego z kierownictwem w wybranej gminie. Wynik - dokonano oceny niektórych efektów funkcjonowania kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w wybranej gminie. Oryginalność/wartość - stwierdzono formalnie poprawny (zadowalający) stan funkcjonowania kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w przykładowej gminie, ale również narastające jej zadłużanie się będące skutkiem szerszego zjawiska, tak zwanego nagminnego zadłużania się gmin. (abstrakt oryginalny)

Purpose - an attempt to assess the results of the operation of management control and internal audit in the municipality. Design/methodology/approach - research was based on the study of literature in the field of public finance, risk, management control and internal audit, analysis and interpretation of legal acts related to the topic and the descriptive presentation of effects of management control and internal audit in selected municipality on the basis of the budget source materials, including financial data, surveys and direct interviews with management. Findings - an evaluation of some of the effects of the management control and internal audit in selected municipality. Originality/value - it was verified that the state operation of management control and internal audit in the exemplary unit was formally correct (satisfactory), but it was also observed that the municipality was increasing its borrowings, which is a reflection of a wider phenomenon called. "Endemic" indebtedness of municipalities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gawroński H. (2010), Zasady audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego, http://www.samorzad. lex.pl/czytaj/-/artykul/zasady-audytu-wewnetrznego-w-jednostkach-samorzadu-terytorialnego (9.07.2015).
  2. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz.Min.Fin. nr 15, poz. 84).
  3. Komunikat nr 4 Ministra Finansów z 20 maja 2011 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz.Urz.Min.Fin. nr 5, poz. 23).
  4. Komunikat nr 6 Ministra Finansów z 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz.Urz.Min.Fin. poz. 56).
  5. Rozporządzenie Ministra Finansów z 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (DzU nr 21, poz. 108).
  6. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2013 r., poz. 594 ze zm.).
  7. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/2-27
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu