BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bożek Wojciech (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny instrumentami egzekwowania dyscypliny finansów publicznych
Of Management Control and Internal Audit as Instruments of Enforcement of Public Finance Discipline
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.2, s. 375-386, tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Kontrola zarządcza, Audyt wewnętrzny, Naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Management control, Internal audit, Breaches of public finance discipline
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - analiza efektywności, skuteczności i adekwatności rozwiązań prawnych obowiązujących w zakresie ochrony finansów publicznych przed naruszeniami dyscypliny finansów publicznych związanymi z kontrolą zarządczą oraz audytem wewnętrznym. Metodologia badania - metoda prawnoporównawcza, empiryczna i analityczna zastosowana do podstawowych aktów prawnych regulujących omawianą tematykę, literatury przedmiotu oraz sprawozdań z działalności Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych i zbiorczych sprawozdań komisji orzekających w pierwszej instancji w wyżej wymienionych sprawach. Wynik - obecne rozwiązania prawne są niekompletne. Konieczne jest rozszerzenie zakresu przedmiotowego odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie audytu wewnętrznego (art. 18a ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; u.o.n.d.f.p.), ale również uzupełnienie katalogu naruszeń z art. 18c u.o.n.d.f.p. Naruszenia z art. 18c u.o.n.d.f.p. zdarzają się rzadko w przeciwieństwie do naruszeń z art. 18a i 18b u.o.n.d.f.p. Oryginalność/wartość - artykuł opiera się na analizie materiału normatywnego, dorobku literatury przedmiotu i dokumentów publikowanych przez przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Stanowi oryginalne opracowanie własne i może być pomocny w dalszych pracach nad zmianami w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - analysis of the effectiveness, efficiency and adequacy of the existing legal solutions for the protection of the public finances against infringement of public finance discipline related to management control, including financial control and internal audit. Design/methodology/approach - several research methods are used in the study, including analytical, legal comparative and empirical method. Basic research method used in the study is based on comprehensive and broad analysis of normative material relating to all discussed issues. Also, opinions formulated in domestic literature on this subject are reviewed and assessed. Essential part of the study is also based on analysis of reports of its activity and of activities of adjudication commissions. Findings - current legislations are incomplete. It is necessary to extend the scope of the liability for violation of public finance discipline in the field of internal audit (art. 18a of the Act of 17 December of 2004 (hereinafter: u.o.n.d.f.p.), but also complement the catalogue of violations of art. 18c u.o.n.d.f.p. Violations of art. 18c u.o.n.d.f.p. are very rare, in contrast to violations of art. 18a and 18b u.o.n.d.f.p. Originality/value - the assortment of ideas discussed in the article handles significant and cerebral from the basis of merit point of view issues. Substantive content is important for the development of science and practice. The result can be used by other researchers in the field. The work is based on the analysis of normative material of achievements of literature and documents published by the Chairman of the Main Adjudication Commission in cases related to violation of public finance discipline. It is an original development of their own and can be helpful in further work on changes in the system of liability for violation of public finance discipline. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bożek W. (2013), Obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych a zakres odpowiedzialności za delikt z art. 18a ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, "Finanse Komunalne" nr 10.
 2. Kościńska-Paszkowska A. (2012), komentarz do art. 18a uondfp, w: K. Borkowska, A. Kościńska-Paszkowska, T. Bolek, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, LexisNexis, Warszawa.
 3. Kot J. (2013), Kontrola zarządcza jako narzędzie utrzymania dyscypliny finansów publicznych, w: Dyscyplina finansów publicznych. Narzędzie prawidłowej gospodarki sektora publicznego, red. M. Smaga, M. Winiarz, Publicus, Kraków.
 4. Kowalczyk E. (2011), Procedury kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych, Presscom, Wrocław.
 5. Kowalczyk E. (2012), Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych, ODDK, Gdańsk.
 6. Lipiec-Warzecha L. (2012), Dyscyplina finansów publicznych 2012. Objaśnienia do nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, C.H. Beck, Warszawa.
 7. Lipiec-Warzecha L. (2012), Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Wolters Kluwer, Warszawa.
 8. Puchacz K. (2012), Nowe zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Praktyczny komentarz do zmian w ustawie, ODDK, Gdańsk.
 9. Puchacz K. (2012), Odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych a powierzenie obowiązków pracownikom jednostki, ODDK, Gdańsk.
 10. Salachna J.M., Trykozko R. (2012), Co stanowi przesłankę odpowiedzialności kierownika za nieprawidłowości w zorganizowaniu kontroli zarządczej w jednostce, w: Finanse samorządowe. 580 pytań i odpowiedzi. Wzory uchwał deklaracji decyzji umów, red. C. Kosikowski, J.M. Salachna, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 11. Sołtyk P. (2013), Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach samorządowych, C.H. Beck, Warszawa.
 12. Sprawozdania z działalności Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz zbiorcze sprawozdania z działalności komisji orzekających I instancji w latach 2012-2014, www.mf.gov.pl (7.07.2015).
 13. Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (DzU z 2013 r., poz. 168 ze zm.).
 14. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
 15. Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 240, poz. 1429).
 16. Winiarska K., Postuła M. (2012), Kontrola zarządcza w systemie kontroli finansów publicznych, w: Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, red. K. Winiarska, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 17. Winiarz M. (2011), Ochrona prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi w samorządzie na przykładzie działalności Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie, "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zeszyty Naukowe 2011" nr 10.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/2-28
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu