BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niedzielski Adam (Ministerstwo Sprawiedliwości)
Title
Rola kontroli zarządczej w realizacji Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020
The Role of Management Control in the Process of the Implementation the Strategy for Modernising Poland's Justice Area for Years 2014-2020
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.2, s. 387-399, rys., bibliogr. 21 poz.
Issue title
Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Kontrola zarządcza, Sprawiedliwość, Sektor publiczny
Management control, Justice, Public sector
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - przedstawienie możliwości wykorzystania kontroli zarządczej jako narzędzia operacjonalizującego strategię w jednostkach sektora finansów publicznych. Metodologia badania - analiza literatury i aktów prawnych, studium przypadku. Wynik - rolę kontroli zarządczej omówiono na przykładzie Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020 i wdrożonej w Ministerstwie Sprawiedliwości metody kaskadowania celów na jednostki w dziale poprzez roczny plan działalności oraz mechanizmów weryfikacji zgodności strategicznej projektów rozwojowych i legislacyjnych. Plan działalności został wykorzystany również jako narzędzie popularyzacji dobrych praktyk. Wynikiem wdrożenia tego systemu jest spójne planowanie dla jednostek w dziale oraz ujednolicone środowisko projektowe. Oryginalność/wartość - zaprezentowany sposób podejścia ma potencjał zastosowania w dowolnej jednostce sektora finansów publicznych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the paper presents the use of management control as an implementation tool of the strategy in the public sector. Design/methodology/approach - analysis of literature and legal regulations, case study. Findings - the article presents the case study based on The strategy for modernising Poland's justice area and its' implementation methods used in the Polish Ministry of Justice for: 1) cascading goals for entities within administrative sector through annual action plan; 2) testing strategic compatibility for draft laws and development projects. Author indicated that Annual Action Plan has been also used for popularization of good practices among entities. The result of using the management control as an implementation tool of the strategy is a consistent planning system within administrative sector of justice and standardized project management. Originality/value - presented approach can be applied in any public sector entity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Charan R., Colvin G. (1999), Why CEO's Fail, "Fortune Magazine" z 21 czerwca 1999 r.
 2. Czyż-Gwiazda E. (2012), Pomiar wyników w organizacjach sektora publicznego - Performance Budgeting, w: Zarządzanie w administracji publicznej. Narzędzia, red. K. Lisiecka, T. Papaja, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 3. Derdziuk Z., Niedzielski A. (2011a), Koordynacyjna rola kontrolingu w kontroli zarządczej, "Kontrola Państwowa" nr 6.
 4. Derdziuk Z., Niedzielski A. (2011b), Modernizacja ZUS - New Public Management w praktyce, "ThinkTank" nr 2.
 5. Derdziuk Z., Niedzielski A. (2012), Skuteczne zarządzanie przez cele, "Kadra Kierownicza w Administracji" nr 11.
 6. Dołhasz M., Fudaliński J., Kosala M., Smutek H. (2009). Podstawy zarządzania. Koncepcje - strategie - zastosowania, PWN, Warszawa.
 7. Kaplan R., Norton D. (2013), Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa.
 8. Komunikat 1/14/DSD Ministra Sprawiedliwości z 21 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej - sprawiedliwość (Dz.Urz.Min.S. nr 107).
 9. Michalski J., Niedzielski A. (2013), Zarządzanie sprawiedliwością - konieczność planowania i koordynacji, "Na Wokandzie" nr 3, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa.
 10. Ministerstwo Sprawiedliwości, https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Sprawiedliwości (1.07.2015).
 11. Niedzielski A. (2012), Problemy i metody zarządzania zmianą w administracji publicznej na przykładzie ZUS, w: Zarządzanie zmianą w administracji publicznej, red. J. Czaputowicz, KSAP, Warszawa.
 12. Niedzielski A. (2013), Perspektywa strategii wymiaru sprawiedliwości, w: Obywatelski monitoring sądów 2012/2013, red. B. Pilitowski, S. Burdziej, Fundacja Court Watch, Toruń.
 13. Plan działalności Ministra Sprawiedliwości na rok 2014 dla działu administracji rządowej - sprawiedliwość (2013), Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa.
 14. Plan działalności Ministra Sprawiedliwości na rok 2015 dla działu administracji rządowej - sprawiedliwość (2014), Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa.
 15. Rocznik statystyczny RP 2014, GUS, Warszawa.
 16. Solon-Lipiński M., Niedzielski A. (2015), Proobywatelskie otwarcie, w: Wymiar sprawiedliwości - jak go zbliżyć do obywateli?, "Wolność i Solidarność" nr 63.
 17. Standardy Obsługi Interesantów w Biurach i Punktach Obsługi Interesanta w Sądach Powszechnych (2014), Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa.
 18. Strategia modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce (2014), Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa.
 19. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
 20. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 3 lutego 2013 r. w sprawie prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości (Dz.Urz.Min.S. poz. 118).
 21. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 4 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia i zadań Rady Portfela Projektów oraz zasad zarządzania Portfelem Projektów w Ministerstwie Sprawiedliwości (Dz.Urz.Min.S. poz. 110).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/2-29
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu