BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Trambowicz Aleksandra (Uniwersytet Szczeciński, absolwentka)
Title
Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu
Functioning of Management Control in District Governor's Office of the Kołobrzeg District
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.2, s. 413-430, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Kontrola zarządcza, Administracja publiczna, Administracja samorządowa, Ocena ryzyka
Management control, Public administration, Self-government administration, Risk assessment
Note
streszcz., summ..
Country
Kołobrzeg
Abstract
Cel - wskazanie zasad funkcjonowania oraz efektów wdrożenia kontroli zarządczej. Metodologia badania - analiza źródeł literaturowych, aktów prawnych i regulacji wewnętrznych badanej jednostki. Wynik - zaprezentowano arkusz identyfikacji ryzyka i kryteria oceny ryzyka. Oryginalność/wartość - przedstawiono oryginalne rozwiązania w zakresie kontroli zarządczej opracowane dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu. (abstrakt oryginalny)

Purpose - presentation of the effects of the management control implementation. Design/methodology/approach - literature on the subject, legal acts and internal regulations of the examined entity were used. Findings - the paper presents the risk identification sheet and criteria of risk assessment. Originality/value - the article contains original solutions of management control prepared for the District Governor's Office of the Kołobrzeg District. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz.Min.Fin. nr 15, poz. 84).
  2. Komunikat nr 8 Ministra Finansów z 20 kwietnia 2010 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz.Urz.Min.Fin. nr 5, poz. 23).
  3. Uchwała nr XX/141/2012 Rady Powiatu w Kołobrzegu z 19 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu.
  4. Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU z 2014 r., poz. 1202).
  5. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
  6. Winiarska K. (2012), Teoretyczne aspekty kontroli zarządczej, w: Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, red. K. Winiarska, Wolters Kluwer, Warszawa.
  7. Zarządzenie nr 26/2012 Starosty Kołobrzeskiego z 10 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu.
  8. Zarządzenie nr 77/2012 Starosty Kołobrzeskiego z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad rejestrowania procedur kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu.
  9. Zarządzenie nr 42/2015 Starosty Kołobrzeskiego z 12 maja 2015 r. w sprawie ustalenia ilości etatów oraz wewnętrznego podziału zadań pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/2-31
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu