BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Judkowiak Agnieszka (Politechnika Koszalińska), Dziadek Krzysztof (Politechnika Koszalińska)
Title
Identyfikacja ryzyka w projektach dofinansowanych z Unii Europejskiej
Risk Identification in Project Co-Financed from European Union
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.2, s. 433-445, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Fundusze unijne, Ryzyko, Zarządzanie projektem
EU funds, Risk, Project management
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - celem artykułu jest przedstawienie procesu identyfikacji ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem projektów dofinansowanych z funduszy unijnych. Metodologia badania - analiza literatury, analiza procedur pozyskiwania funduszy unijnych, analiza statystyczna badania sondażowego przeprowadzonego w grupie 218 przedsiębiorstw, które realizowały projekty dofinansowane z 16 regionalnych programów operacyjnych. Wynik - na podstawie przeprowadzonego badania określono, z jakimi problemami beneficjenci mieli najczęściej do czynienia podczas realizacji projektów oraz które z tych problemów stanowiły największe zagrożenie dla celów projektu. Oryginalność/wartość - w artykule podjęto próbę zidentyfikowania i oceny zagrożeń występujących w projektach unijnych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the aim of this paper is to present the process of risk identification with particular emphasis on project co-financed from EU funds. Design/methodology/approach - literature analysis, analysis of procedures related to application of EU funds, statistical analysis of survey conducted in the group of 218 companies which implemented projects co-financed from 16 Regional Operational Programmes. Findings - the research findings indicate what kind of problems beneficiaries had to encountered during implementation of projects and which of these problems were the biggest threat for the project objectives. Originality/value - the article attempts to identify and assess the risks in EU projects. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baker S.P. (2000), Injury Prevention and Control, Taylor & Francis, London-New York.
 2. Bednarek P. (2013), Controlling a zarządzanie ryzykiem, w: Controlling dla menedżerów, red. E. Nowak, CeDeWu, Warszawa.
 3. Jajuga K. (2007), Koncepcja ryzyka i proces zarządzania ryzykiem - wprowadzenie, w: Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, PWN, Warszawa.
 4. Jastrzębska M. (2010), Identyfikacja rodzajów ryzyka w procesie zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego, w: Dylematy i wyzwania finansów publicznych, red. T. Juja, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 5. Jastrzębska M. (2013), Zarządzający ryzykiem jednostki samorządu terytorialnego, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 64/2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 6. Karczmarek T.T. (1999), Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków, ODDK, Gdańsk.
 7. Klinowski M. (2014), Ryzyko w analizie i ocenie projektów, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 334, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 8. Knight F.H. (2005). Uncertainty and Profit, Cosimo Classics, New York.
 9. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2013), Krajowy Standard Kompetencji Zawodowych, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, www.mpips.gov.pl (29.05.2015).
 10. PMI (2013), A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMBOK®, Pennsylvania.
 11. Roszkowski H. (2014), Ryzyko w projekcie, w: M. Wirkus, H. Roszkowski, E. Dostatni, W. Gierulski, Zarządzanie projektem, PWE, Warszawa, s. 155-166.
 12. Rytel O. (2010), Zarządzanie ryzykiem działalności gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach", seria: Administracja i Zarządzanie nr 85, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce.
 13. Szczepaniak W. (2013), Zarządzanie ryzykiem w projekcie współfinansowanym z Unii Europejskiej w szkole wyższej, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 60, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 14. Szot-Gabryś T. (2011), Studium wykonalności jako narzędzie zarządzania ryzykiem w projektach infrastrukturalnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach", seria: Administracja i Zarządzanie nr 91, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce.
 15. Szewieczek A. (2013), Bieżąca i okresowa sprawozdawczość z realizacji projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich, w: Środki unijne w rachunkowości podmiotów leczniczych, red. M. Hass-Symotiuk, Wolters Kluwer, Warszawa.
 16. Tkaczyński J.W., Świstak M., Sztorc E. (2011), Projekty europejskie. Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych, C.H. Beck, Warszawa.
 17. Wyrozębski P. (2014), Zarządzanie wiedzą projektową, Difin, Warszawa.
 18. Zaskórski P., Woźniak J., Szwarc K., Tomaszewski Ł. (2013), Zarządzanie projektami w ujęciu systemowym, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/2-32
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu