BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepankiewicz Elżbieta Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Wojciechowska Paulina
Title
Pomiar i metody zarządzania ryzykiem przy realizacji zadań inwestycyjnych w jednostkach sektora finansów publicznych
Measurement and Risk Management Methods of the Investment Tasks in Units of the Public Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.2, s. 461-475, rys., tab., bibliogr. 41 poz.
Issue title
Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Kontrola zarządcza, Ryzyko, Sektor publiczny, Zarządzanie ryzykiem, Analiza ryzyka
Management control, Risk, Public sector, Risk management, Risk analysis
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - celem artykułu jest prezentacja punktowej metody oceny ryzyka, którą można wykorzystać w celu obniżenia ryzyka inwestycji w jednostkach sektora finansów publicznych realizujących zadania inwestycyjne. Metodologia badania - wykorzystane metody badawcze to: studia literatury i przepisów prawnych, a także krytyczna analiza dokumentów wewnętrznych badanej jednostki. Wynik - artykuł prezentuje wewnętrzne metody i procedury zarządzania ryzykiem inwestycji w badanej jednostce realizującej wiele zadań inwestycyjnych. Oryginalność/wartość - w artykule szczegółowo opisano zastosowanie punktowej metody identyfikacji i oceny ryzyka przed realizacją zaplanowanego zadania inwestycyjnego. Metoda ta cechuje się wysoką użytecznością. Można ją stosować do zarządzania ryzykiem w odniesieniu do dowolnego zadania inwestycyjnego w każdej jednostce. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the object of the paper is to present the point based method of risk assessment which might be used to decrease the risk of investment in units of the public sector, which realize investment tasks. Design/methodology/approach - in response to needs of this paper literature, current law and regulations study was done, and critical analysis of the internal documents of the studied entity was conducted. Findings - the article presents internal documents and procedures of the risk management in the analysed unit realising many investment tasks. Originality/value - the article describes the use of the point-based risk assessment method before the realization of an investment task. The method is characterized by the high utility level and might be used for risk management of any investment task in every entity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Babuśka E.W. (2014), Kontrola zarządcza a ryzyko, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 72, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 2. Bednarek P. (2012), Koncepcja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych w świetle regulacji prawnych i teorii naukowych, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 53, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 3. Bednarek P. (2014), Performance Measurement in the Internal Audit Departments in Poland - The State of the Art and Prospects for Development, "Olsztyn Economic Journal" nr 9 (2), Wydawnictwo Uniwersytetu Warminńsko--Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
 4. Biuletyn Informacji Publicznej Czerwonak (2015), http://bip.czerwonak.pl/public/popup.php?id_menu_item=67334 (15.06.2015).
 5. Dudek M., Szczepankiewicz E.I. (2005), Szacowanie ryzyka w zarządzaniu i audycie - zagadnienia wstępne, "Monitor Rachunkowości i Finansów" nr 9.
 6. Dudek M., Szczepankiewicz E.I. (2010), Organizacja i zadania komitetów audytu w sektorze finansów publicznych i w jednostkach zainteresowania publicznego, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 30, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 7. Kiziukiewicz T, Sawicki K. (2009), Audyt systemu kontroli wewnętrznej, w: Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa.
 8. Kiziukiewicz T., Sawicki K. (2011), Audyt systemu kontroli zarządczej, w: Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa.
 9. Kiziukiewicz T., Sawicki K. (2013), System kontroli zarządczej jako szczególny obszar audytu, w: Audyt wewnętrzny w strukturze kontroli zarządczej, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa.
 10. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz.Min.Fin. nr 15, poz. 84).
 11. Komunikat nr 3 Ministra Finansów z 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U.Min.Fin. nr 2, poz. 11).
 12. Komunikat nr 6 Ministra Finansów z 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz.Urz.Min.Fin. poz. 56).
 13. Kufel T. (2009), Ryzyko i jego analiza na potrzeby audytu wewnętrznego, w: Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa.
 14. Kufel T. (2011), Ryzyko i jego analiza na potrzeby audytu wewnętrznego, w: Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa.
 15. Kufel T. (2013), Ryzyko i jego analiza na potrzeby audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej, w: Audyt wewnętrzny w strukturze kontroli zarządczej, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa.
 16. Kumpiałowska A. (2011), Skuteczne zarządzanie ryzykiem a kontrola zarządcza w sektorze publicznym, C.H. Beck, Warszawa.
 17. Młodzik E. (2011), Pomiar ryzyka jako nieodłączny atrybut pracy audytora wewnętrznego na przykładzie Urzędu Miasta Krakowa, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 42, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 18. Młodzik E. (2012), Odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem na przykładzie Urzędu Gminy w Kęsowie, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 53, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 19. Młodzik E. (2015), Założenia koncepcji New Public Management, "Współczesne Problemy Ekonomiczne" nr 11.
 20. Postuła M. (2012), Wyznaczanie celów i mierników ich realizacji elementem kontroli zarządczejw: Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, red. K. Winiarska, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 21. Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (DzU nr 238, poz. 1581).
 22. Szczepankiewicz E.I. (2007), Standardy kontroli finansowej i wytyczne do samooceny kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych, "Poradnik Rachunkowości Budżetowej" nr 12.
 23. Szczepankiewicz E.I. (2008), Analiza kosztów systemu kontroli wewnętrznej w środowisku informatycznym aplikacji biznesowych, "Monitor Rachunkowości i Finansów", nr 9.
 24. Szczepankiewicz E.I. (2008), Analiza ryzyka jako element systemu kontroli w firmie, "Biuletyn Rachunkowości" nr 14.
 25. Szczepankiewicz E.I. (2008), Efektywność systemu kontroli wewnętrznej a analiza kosztów, "Biuletyn Rachunkowości" nr 20.
 26. Szczepankiewicz E.I. (2009), Wpływ standardów światowych na kształt standardów kontroli finansowej w polskim sektorze publicznym, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania" nr 16, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 27. Szczepankiewicz E.I. (2010), Wpływ standardów światowych na treść standardów kontroli zarządczej w polskim sektorze finansów publicznych, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 30, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 28. Szczepankiewicz E.I. (2010), Zintegrowane zarządzanie ryzykiem (ERM) w przedsiębiorstwie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" nr 11.
 29. Szczepankiewicz E.I. (2011), Implementation of Management Control Standards in Local Government Entities (Bodies), "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 48, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 30. Szczepankiewicz E.I. (2012), System kontroli zarządczejwuczelnipublicznej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 53, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 31. Szczepankiewicz E.I. (2012), Theoretical and Practical Aspects of Using Quantitative and Qualitative Risk Assessment Methods in IT Resources Management w: Theory of Management 6: The Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base, University of Zilina, Zilina, http://www.infoma.fri. uniza.sk/indexEN.html (15.06.2015).
 32. Szczepankiewicz E.I. (2013), Systemy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych a systemy zarządzania w instytucjach finansowych - podobieństwa i różnice, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 289, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 33. Szczepankiewicz E.I. (2014), Model systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Marszałkowskim, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 72, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 34. Szczepankiewicz E.I., Bednarek P. (2014), Rola i zadania Biura Audytu Wewnętrznego oraz Departamentu Kontroli w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 72, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 35. Szczepankiewicz E.I., Simon K. (2011), Problemy wdrażania standardów kontroli zarządczej w sektorze publicznym na przykładzie jednostek administracji podatkowej, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 42, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 36. Szczepankiewicz E.I., Simon K. (2012), Organizacja systemu kontroli zarządczej w Izbie Skarbowej w Poznaniu, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 53, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 37. Szczepankiewicz E.I., Szczepankiewicz P. (2006), Analiza ryzyka w środowisku informatycznym rachunkowości. Część 1 - Zagadnienia wstępne, "Monitor Rachunkowości i Finansów" nr 1.
 38. Szczepankiewicz E.I., Szczepankiewicz P. (2006), Analiza ryzyka w środowisku informatycznym do celów zarządzania ryzykiem operacyjnym. Część 2 - Etap oszacowania ryzyka, "Monitor Rachunkowości i Finansów" nr 7.
 39. Szczepankiewicz E.I., Szczepankiewicz P. (2006), Analiza ryzyka w środowisku informatycznym do celów zarządzania ryzykiem operacyjnym. Część 3 - Strategie postępowania z ryzykiem operacyjnym, "Monitor Rachunkowości i Finansów" nr 8.
 40. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
 41. Zarządzenie nr 5/2011 Dyrektora Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku z 4 lipca 2011 r. w sprawie wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w CRKF Akwen w Czerwonaku wraz z załącznikami.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/2-34
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu