BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wierzowiecka Joanna (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Zasady zarządzania ryzykiem w ramach kontroli zarządczej na przykładzie Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni
Rules of Risk Management in Management Control on the Example of the Faculty of Entrepreneurship and Quality Science in the Gdynia Maritime University
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.2, s. 477-487, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Kontrola zarządcza, Zarządzanie ryzykiem, Szkolnictwo wyższe
Management control, Risk management, Higher education
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - przedstawienie i ocena zasad realizacji procesu zarządzania ryzykiem w ramach kontroli zarządczej w Akademii Morskiej w Gdyni, jak również wyników zarządzania ryzykiem na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa uczelni. Metodologia badania - dla oceny procesu zarządzania ryzykiem w Akademii Morskiej w Gdyni zastosowano analizę porównawczą przepisów prawnych, standardów i wytycznych oraz dokumentację uczelni określającą zasady zarządzania ryzykiem i zapisy prowadzone na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa. Wynik - w wyniku analizy stwierdzono poprawność przyjętych rozwiązań w Akademii Morskiej w Gdyniw ramach procesu zarządzania ryzykiem, jak również ich ciągłe doskonalenie. Ponadto, wyniki zarządzania ryzykiem na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa wskazują na systematyczne zwiększanie zdolności Wydziału i uczelni do osiągania założonych celów. Oryginalność/wartość - przedstawione zasady zarządzania ryzykiem mogą stanowić przykład dla innych jednostek sektora finansów publicznych w szkolnictwie wyższym. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the aim of the article is to describe and assess the principles of the realisation of the risk management process as a part of management control in the Gdynia Maritime University, as well as the results of risk management at the Faculty of Entrepreneurship and Quality Science. Design/methodology/approach - to assess the process of risk management in the Gdynia Maritime University a comparative analysis of legal acts, standards and guidelines, as well as the university documentation setting out the principles of risk management and the records kept at the Faculty of Entrepreneurship and Quality Scienceto assessment the risk management process of Gdynia Maritime Universitywas performed. Findings - the results of the analysis showed the correctness of the solutions of the risk management process adapted by the Gdynia Maritime University, as well as their continuous improvement. Moreover, the results of risk management at the Faculty of Entrepreneurship and Quality Science indicate a systematic increase in the ability of the Faculty and the University to attain its objectives. Originality/value - the presented risk management principles maybe an example for other public sector units in higher education.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Frańczuk M. (2011), Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych jako jeden ze standardów kontroli zarządczej, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 42, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  2. Instrukcja AMG I1/P9 (2013), Metoda identyfikacji i oceny ryzyka, wyd. z 25 września 2013 r.
  3. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz.Min.Fin. nr 15, poz. 84).
  4. Komunikat nr 6 Ministra Finansów z 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz.Urz.Min.Fin. poz. 56).
  5. Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych. Istota, unormowania prawne i otoczenie. Kompendium wiedzy, wersja 1.0 (2012), Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych, Ministerstwo Finansów, Warszawa, http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=ec119301-3422-4b56-af7d- 318b470fd973&groupId=764034 (8.07.2015).
  6. Pomarańczowa Księga - zarządzanie ryzykiem - zasady i koncepcje (2004), Ministerstwo Skarbu JKM, http://www. mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=2bcfc596-5099-4d9d-8c95-cbf9305efbfb&groupId=764034 (8.07.2015).
  7. Procedura AMG P9 (2014), Proces kontroli zarządczej, wyd. z 21 października 2014 r.
  8. Załącznik B do Instrukcji AMG I1/P9 (2013), Szacowanie ryzyka, wyd. z 25 września 2013 r.
  9. Zarządzanie ryzykiem. Informacje ogólne (2011), Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych, Ministerstwo Finansów, Warszawa, http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=55094b15-39ee-4364-aa0d-6fc6c8d99a26&groupId=764034 (8.07.2015).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/2-35
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu