BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łukasiewicz-Kamińska Agnieszka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Title
Sustainable City Marketing: a Modern Management Model
Zrównoważony marketing miasta: nowoczesny model zarządzania
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015, nr 40, s. 33-42, bibliogr. 14 poz.
Issue title
Marketing przyszłości .Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa w sferze publicznej i społecznej
Keyword
Rozwój zrównoważony, Miasto, Zrównoważony marketing, Zarządzanie
Sustainable development, City, Sustainable marketing, Management
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest teoretyczna rekonstrukcja założeń koncepcji marketingu zrównoważonego miasta, jako nowoczesnego modelu zarządzania, przeprowadzona na podstawie badania literaturowego. Została również przedstawiona koncepcja zrównoważonego rozwoju stanowiąca podstawę dla marketingu zrównoważonego. Koncepcja zrównoważonego rozwoju jest odpowiedzią na współczesne globalne problemy ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. Stała się uznawaną w świecie zasadą na prawie wszystkich szczeblach administracji oraz w praktyce działania firm. Marketing zrównoważony jest koncepcją zarządzania będącą wyrazem implementacji zasad zrównoważonego rozwoju w marketingu. Zrównoważony marketing powinien być trwale wpisany do strategii, stanowić ważne narzędzie w zarządzaniu.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is a theoretical reconstruction of the principles of the concept of sustainable city marketing as a modern management model, based on a survey of the literature. The paper also presents the concept of sustainable development as the foundation of sustainable marketing. The concept of sustainable development is a solution to current global economic, environmental and social problems. It has become a principle acknowledged worldwide at almost all levels of administration and in corporate practice. Sustainable marketing is a management concept reflecting the implementation of sustainable development principles in marketing. Sustainable marketing should become an inherent part of policy documents and an important management tool.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Constitution of the Republic of Poland 1997, Chapter I, Article 5.
 2. Hunt S., Sustainable marketing, equity, and economic growth: a resource-advantage, economic freedom approach, "Journal of the Academy of Marketing Science" 2011, Vol. 39, No. 1.
 3. Jastrzębska E., Wprowadzenie do koncepcji CSR i zrównoważonego rozwoju, in: Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli, ed. J. Reichel, FOB, MG, Warszawa 2011.
 4. Kozielski R., Jeszcze szybsze zmiany czyli przyszłość marketingu, http://biznes.pl/magazyny/marketing/jeszcze-szybsze-zmiany-czyli-przyszlosc-marketingu/dhkket.
 5. Lustyk D., Społeczna odpowiedzialność biznesu w kreowaniu wizerunku miasta, w: Kreowanie wizerunku miast, eds. A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011.
 6. Łukasiewicz-Kamińska A., Wpływ działalności sektora bankowego na zrównoważony rozwój, in: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, No. 37. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014.
 7. Martin D., Schouten J., Sustainable marketing, Prentice Hall, Boston 2012.
 8. Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2010.
 9. Rudawska E., Marketing zrównoważony - nowe oblicze kapitalizmu? "Ekonomia = Economics" No. 3 (24), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 10. Unesco a zrównoważony rozwój, http://www.unesco.pl/edukacja/dekada-edukacji-nt-zrownowazonego-rozwoju/unesco-a-zrownowazony-rozwoj.
 11. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, DzU z 2001, No. 62, item 627.
 12. Wilk I., Aktywność marketingowa przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju, in: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Orientacja marketingowa jednostek samorządu terytorialnego i instytucji publicznych, ed. A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego No. 775, Problemy Zarządzania, finansów i Marketingu No. 30, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
 13. www.republika.pl/edukacja-humanitarna/pdf/przew_agenda_21.pdf.
 14. Zaremba-Warnke S., Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako determinanta przeobrażeń marketingu, in: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wieloaspektowość problemów marketingu w jednostkach samorządu terytorialnego i instytucjach publicznych, ed. A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego No. 824, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu No. 35, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1509-0507
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.18276/pzfm.2015.40-03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu