BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michałowska Mariola (Uniwersytet Zielonogórski), Kułyk Piotr (Uniwersytet Zielonogórski), Paluszkiewicz Paulina (studentka Uniwersytetu Zielonogórskiego)
Title
Czynniki wzrostu konkurencyjności regionu na przykładzie województwa lubuskiego
Factors of Competitiveness Growth of a Region on the Example of Lubuskie Voivodeship
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015, nr 40, s. 43-53, rys., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Marketing przyszłości .Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa w sferze publicznej i społecznej
Keyword
Rozwój regionalny, Przewaga konkurencyjna, Kapitał zagraniczny, Konkurencyjność, Region
Regional development, Competitive advantage, Foreign capital, Competitiveness, Region
Note
streszcz., summ..
Country
Województwo lubuskie
Lubuskie Voivodship
Abstract
W artykule podjęto próbę identyfikacji czynników wpływających na rozwój regionu na przykładzie województwa lubuskiego. Zwrócono szczególną uwagę na decyzje podejmowane przez władze samorządowe, które wpływają na funkcjonowanie i rozwój regionu. Ukształtowanie odpowiedniego wizerunku i stworzenie warunków do rozwoju wymaga wypracowania konkretnych rozwiązań i określenia kierunków działań, jakimi powinny podążać władze, aby wspierać pozytywny obraz regionu.(abstrakt oryginalny)

The paper attempts to identify the factors influencing the development of a region on the example of Lubuskie voivodeship. The paper places particular emphasis on the decisions taken by local authorities who have a decisive impact on the functioning and development of the region. Shaping a positive image and creating conditions for the development require the development of specific solutions and determining courses of action, which the authorities should follow to promote a positive image of the region.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie i w Polsce: tendencje, determinanty i wpływ na gospodarkę, red. M. Olifirowicz, A. Wasilik-Dusińska, UNCTAD, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2002.
 2. Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2007.
 3. Dunning J.H., Trade, location of economic activities and the multinational enterprise: a search for an eclectic approach, w: The international allocation of economic activity, red. B. Ohlin, P.O. Hesselborn, P.M. Wijkman, Macmillan, London 1997.
 4. Gawlikowska-Hueckel K., Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja czy polaryzacja?, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 5. Glińska E., Florek M., Kowalewska A., Wizerunek miasta od koncepcji do wdrożenia, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 6. Gorynia M., Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, PWE, Warszawa 2005.
 7. Guz-Vetter M., Polsko-niemieckie pogranicze. Szanse i zagrożenia w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002.
 8. Marka i promocja jednostek terytorialnych. Dylematy i wyzwania współczesności, red. K. Malicki, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2013.
 9. Misala J., Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2005.
 10. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego, część IX, Wizja Regionu Lubuskiego za 15-25 lat, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Zielona Góra 2002.
 11. Pogorzelski J., Praktyczny marketing miast i regionów, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 12. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 1998.
 13. Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020, załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/103/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z 20.01.2015 r., http://rpo2020.lubuskie.pl/wp-content/uploads/2015/01/RPO-L2020_v7_ZWL_20.01.15.pdf.
 14. Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
 15. Ustawa o działalności gospodarczej z udziałem kapitału zagranicznego, DzU z 1988, nr 41, poz. 325 z późn. zm.; data uchylenia ustawy 1.01.2001.
 16. Zorska A., Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1509-0507
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.18276/pzfm.2015.40-04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu