BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szałata Łukasz (Politechnika Wrocławska), Kwiecińska Kornelia (Politechnika Wrocławska), Wiśniewski Kamil (Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej w Gdańsku), Zwoździak Jerzy (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie)
Title
Budownictwo pasywne elementem modelu M ekorozwoju oraz filarem wizerunku Wrocławia i Dolnego Śląska
Passive House Building as an Element of the M Eco-Development Model and the Pillar of Image of Wrocław and Lower Silesia
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015, nr 40, s. 83-98, rys., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Marketing przyszłości .Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa w sferze publicznej i społecznej
Keyword
Modele zarządzania, Ekorozwój, Wizerunek miasta, Rozwój zrównoważony, Odnawialne źródła energii, Budownictwo
Management models, Eco-development, City image, Sustainable development, Renewable energy sources, Construction sector
Note
streszcz., summ..
Country
Wrocław, Dolny Śląsk
Wroclaw, Lower Silesia
Abstract
Wdrażanie przez Polskę zobowiązań wynikających ze Strategii Unii Europejskiej 2020 w zakresie zwiększenia produkcji energii, ciepła i chłodu z odnawialnych źródeł energii do poziomu 15% oraz stałej poprawy komponentów środowiska stanowi wyzwanie nie tylko dla Wrocławia i województwa dolnośląskiego, ale również dla całej Polski. W artykule autorzy zaprezentowali autorski model M ekorozwoju Dolnego Śląska i Wrocławia jako miasta niskowęglowego/niskoemisyjnego, którego podstawowym filarem są m.in. inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) i zwiększenie ich udziału w skali regionu. Wykazują także możliwości i szanse związane z realizacją budownictwa pasywnego/plusenergetycznego jako jednego z kluczowych elementów modelu M. Przedstawione w artykule rozwiązania kreują ekologiczny wymiar wizerunku regionu, z uwzględnieniem zasady trwałego zrównoważonego rozwoju miasta oraz województwa w perspektywie do 2020 roku.(abstrakt oryginalny)

The European Union Strategy 2020 requirements on increasing production of electricity, heat and cooling from renewable energy sources by 15%, as well as constant environment quality improvement are a big challenge, both for the City of Wroclaw and the Lower Silesia Region and for the whole Country. The authors present The City of Wrocław and Lower Silesia Region Sustainable Development "M" Model, which is a new concept including harmonized actions, aimed to reduce carbon dioxide emissions and increase investments in renewable energy sources (RES) and energy efficient / energy plus construction. Developing a multi-dimensional, dynamic Sustainable Development "M" Model is a complex process, characterized by an individual approach. Solutions presented in this paper, create an ecological image of the region, taking into account the principles of sustainable development of the city and regional challenges in the perspective of 2020.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Endenergieverbrauch nach Energieträgern und Sektoren, Umweltbundesamt, Stand 02/2012AG - Energiebilanzen e.V., Auswertungstabellen zur Energiebilanz für die Bundesrepublik Deutschland 1990-2009, Stand 03/2011.
  2. Feist W., Schlagowski G., Podstawy budownictwa pasywnego, Polski Instytut Budownictwa Pasywnego, Gdańsk 2009.
  3. Glaeser E., Motory postępu, "Scientific American. Świat Nauki" 2011, nr 10.
  4. Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju - teoria i praktyka, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2010.
  5. Rosenzweig C., Klimat lokalny, klimat globalny, "Scientific American. Świat Nauki" 2011, nr 10.
  6. Szałata Ł., Kwiecińska K., Zwoździak J., Model ekorozwoju Wrocławia i Dolnego Śląska w aspekcie odnawialnych źródeł energii i elementów budownictwa energooszczędnego, w: Kierunki rozwoju budownictwa energooszczędnego i wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Dolnego Śląska, red. A. Bać, J. Kasperski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013.
  7. Zwoździak J., Szałata Ł., Analiza SWOT jako podstawowe narzędzie w zarządzaniu środowiskiem, "Rocznik Ochrona Środowiska" 2011, t. 13.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1509-0507
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.18276/pzfm.2015.40-07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu