BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewski Szymon (Uniwersytet Łódzki)
Title
Historyczne uwarunkowania rozwoju korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk na obszarze Polski
Conditions of Historical Development of Transport Corridor Baltic-Adriatic in the Area of Poland
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 2014, nr 17, s. 185-202, rys., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Wybrane problemy badawcze geografii politycznej
Keyword
Korytarz transportowy, System transportowy, Historia transportu, Tranzyt
Transport coridor, Transport system, History of transport, Transit
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono etapy rozwoju relacji transportowych łączących Bałtyk z Adriatykiem ze szczególnym uwzględnieniem ziem polskich. Odniesiono się zarówno do ewolucji systemów transportowych, jak i zmian w przepływach ładunków w poszczególnych okresach rozwoju Polski oraz na tle zmian granic krajów, przez które wiedzie transeuropejski korytarz transportowy nr VI. (abstrakt oryginalny)

This article presents the stages of development of transport relations connecting the Baltic Sea with the Adriatic Sea with particular emphasis on Polish lands. Reference is made to both the evolution of transport systems and changes in the flow of goods in different periods of the development of Polish and changes in country borders, through which passes the Trans-European Transport corridor No. VI. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dziadek S., 1999, Transport kolejowy a organizacja przestrzeni państwa Europy Środkowo-Wschodniej, [w:] Kitowski J. (red.), Problematyka geopolityczna Europy Środkowej i Wschodniej, Rzeszów, s. 345-354.
 2. Kmieciński J., 1989, Pradzieje ziem polskich, t. 1, Od paleolitu do środkowego okresu lateńskiego, t. 2, Epoka brązu i początek epoki żelaza, PWN, Warszawa-Łódź.
 3. Koziarski S., 1999, Paneuropejskie układy komunikacyjne, [w:] Kitowski. J. (red.), Problematyka geopolityczna Europy Środkowej i Wschodniej, Rzeszów, s. 355-387.
 4. Lijewski T., 1986, Geografia transportu Polski, PWE, Warszawa.
 5. Lijewski T., 2003, Szlaki tranzytowe przez Polskę, [w:] Stasiak A. (red.), Księga poświęcona pamięci profesora Marcina Marii Rościszewskiego, "Geopolitical Studies", 10, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 61-68.
 6. Łowmiański H., 1957, Historia Polski do roku 1764, t. 1, PWN, Warszawa.
 7. Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, http://www.mbpr.pl/bac.html.
 8. Moczulski L., 1999, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Bellona, Warszawa.
 9. Piskozub A., 1987, Dziedzictwo polskiej przestrzeni. Geograficzno-historyczne podstawy struktur przestrzennych ziem polskich, Ossolineum, Wrocław.
 10. Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk w Polsce na rok 2012, Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk.
 11. Rosen-Przeworska J., 1979, Spadek po Celtach, Wrocław.
 12. Rościszewski M., 2003, Polska granica wschodnia, [w:] Stasiak A. (red.), Księga poświęcona pamięci profesora Marcina Marii Rościszewskiego, "Geopolitical Studies", 10, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 196-263.
 13. Sobczyński M., 2005, Europejskie uzasadnienie przebiegu autostrady A-1, [w:] Konferencja: Autostrada A-1 i łódzki węzeł komunikacyjny - drogi integrujące Polskę, 17 listopada 2004, Łódź, Materiały Konferencyjne, Wydział Strategii i Analiz Urzędu Miasta Łodzi, Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej, Łódź.
 14. Szymański J., 2004, Nauki pomocnicze historii, wyd. VI, PWN, Warszawa.
 15. Taylor Z., 2007, Rozwój i regres sieci kolejowej w Polsce, IGiPZ PAN, Monografie, 7, Warszawa.
 16. TENtec Information System, http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/tentec/ index_en.htm.
 17. Tyszkiewicz J., 2013, Geografia historyczna. Zarys problematyki, Instytut Historii PAN, Wydawnictwo DIG, Warszawa.
 18. Wendt J., 1999, Geopolityczne aspekty tranzytu w Europie Środkowej, "Geopolitical Studies", 6, IGiPZ PAN, Warszawa.
 19. Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Nr C 326 z 26 października 2012 r.
Cited by
Show
ISSN
1508-1117
Language
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/10677
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu