BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kos Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Nowoczesne rozwiązania w usługach publicznych na przykładzie miejskiej karty elektronicznej
Modern Solutions in Public Services Exemplified by City Electronic Card
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015, nr 40, s. 147-159, bibliogr. 24 poz.
Issue title
Marketing przyszłości .Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa w sferze publicznej i społecznej
Keyword
Usługi publiczne, Komunikacja miejska, Społeczeństwo, Innowacje w usługach
Public services, Municipal transport, Society, Innovations in services
Note
streszcz., summ..
Abstract
Znaczenie sfery usług publicznych w dzisiejszych czasach staje się coraz bardziej istotne. Dostępność i jakość usług publicznych wpływa na poziom życia społeczeństwa oraz jest czynnikiem konkurencyjności regionów, co determinuje ich wzrost gospodarczy. Zapewnienie wysokiego poziomu świadczenia usług publicznych wiąże się z ciągłym dążeniem do zwiększania efektywności prowadzonej działalności usługowej oraz efektywnego wykorzystania funduszy publicznych przy zachowaniu stabilnego wysokiego poziomu świadczeń. W tym celu coraz częściej wykorzystuje się nowoczesne rozwiązania oparte na innowacjach. Przykładem takiego rozwiązania jest projekt Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP). Karta ŚKUP ma szansę stać się uniwersalnym i ogólnodostępnym narzędziem korzystania z usług publicznych dla mieszkańców i gości miast aglomeracji górnośląskiej.(abstrakt oryginalny)

Public services area is constantly growing in importance. Availability, accessibility and quality of public services increase quality of society's life and improve regions' competitiveness, which in turn determines their economic growth. Ensuring high level of public services involves a continuous effort to increase effectiveness of provided services and to ensure the efficient use of public funds while maintaining high and stable level of provided benefits and results. For this purpose, increasingly modern solutions based on innovation are used. An example of such solution is the Silesian Public Service Card project. The card has a chance to become a universal and widely available tool for accessing public services for residents and guests of Silesian Agglomeration.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. 50 best business ideas that changed the world, red. I. Wallis, Crimson Publishing, Richmond 2011.
 2. Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J., Marketing usług, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 3. d'Alcantara G., Reflections about some basic concepts for services economics, "The Service Industries Journal" 2005, Vol. 3, No. 1.
 4. Daszkowska M., Usługi. Produkcja, rynek, marketing, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 5. Dwadzieścia jeden miast we wspólnym systemie, Śląska Karta Usług Publicznych, www.kartaskup.pl/strony/p-1-dwadziescia-jeden-miast-we-wspolnym-systemie.html?accept_cookie=1.
 6. Dydkowski G., Koszty i korzyści wynikające z wprowadzania elektronicznych systemów pobierania opłat za usługi miejskie, w: Innowacje w transporcie. Organizacja i zarządzanie, red. P. Niedzielski, R. Tomanek, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 602, Problemy Transportu i Logistyki nr 12, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 7. Efektywność transportu w warunkach gospodarki globalnej, red. M. Michałowska, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2012.
 8. http://services.ezlink.com.sg/business/business_innovative.jsp.
 9. Karta ŚKUP coraz bliżej, Śląska Karta Usług Publicznych, www.kartaskup.pl/news/p-1-karta-skup-coraz-blizej.html.
 10. Kolejny krok na drodze do Śląskiej Karty Usług Publicznych, http://rpo-promocja.slaskie.pl/strona.php?art1=1329397571.
 11. Kos B., Rozwój e-administracji w lokalnym i regionalnym transporcie zbiorowym na przykładzie Śląskiej Karty Usług Publicznych, w: Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 763, Ekonomiczne Problemy Usług nr 105, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
 12. Kos-Łabędowicz J., Integrated e-ticketing system - possibilities of introduction in EU, w: Communication in computer and information science, vol. 471, red. J. Mikulski, Springer, Heidelberg, Berlin 2014.
 13. London's Oyster travel smartcard turns 10, www.bbc.com/news/uk-england-london-23120759.
 14. Lubieniecka-Kocoń K., Kos B., Kosobucki Ł, Urbanek A., Modern tools of passenger public transport integration, w: Activities of Transport Telematics, red. J. Mikulski, Communication in Computer and Information Science 395, Springer Heidelberg New York-Dordrecht London 2013.
 15. Łękawski W., Elektroniczne karty miejskie, www.wspolnota.org.pl/index.php?id=9&tx_news_pi1[controller]=News&tx_news_pi1[action]=detail&tx_news_pi1[news]=17373&cHash=412156b8c76d1209395b7a119c4d5289.
 16. Our history, www.octopus.com.hk/about-us/corporate-profile/our-history/en/index.html.
 17. Rogoziński K., Usługi rynkowe, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2000.
 18. Sześciło D., Czyje są usługi publiczne?, www.instytutobywatelski.pl/21458/komentarze/czyje-sa-uslugi-publiczne.
 19. Usługi w gospodarce rynkowej, red. I. Rudawska, PWE, Warszawa 2009.
 20. Why travel cards are smart business for cities, http://cities-today.com/2013/09/why-travel-cards-are-smart-business-for-cities/.
 21. Wojciechowski E., Gospodarka samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2012.
 22. www.calypsonet-asso.org/index.php?rubrique=main_54.
 23. Ziębicki B., Uwarunkowania oceny efektywności świadczenia usług użyteczności publicznej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni nr 6, Bochnia 2007.
 24. Zintegrowany łańcuch dostaw. Doświadczenia globalne i polskie, red. K. Rutkowski, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1509-0507
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.18276/pzfm.2015.40-12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu