BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pluta-Olearnik Mirosława (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Umiędzynarodowienie komunikacji uczelni w wirtualnej przestrzeni
The Internationalization of University Communications in the Virtual Space
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015, nr 40, s. 171-181, tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Marketing przyszłości .Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa w sferze publicznej i społecznej
Keyword
Internacjonalizacja, Szkolnictwo wyższe, Komunikowanie, Internet, Witryny internetowe, Komunikowanie w internecie
Internationalization, Higher education, Communication, Internet, Internet websites, Communication on the Internet
Note
streszcz., summ..
Abstract
Organizacjami, które obecnie podlegają widocznym procesom internacjonalizacji są szkoły wyższe. Określenie cech charakteryzujących zaawansowanie uczelni w procesie internacjonalizacji wymaga sformułowania wielu szczegółowych kryteriów pomiaru uwzględniających różne aspekty umiędzynarodowienia. Jednym z tych aspektów jest internacjonalizacja komunikacji w przestrzeni wirtualnej. Celem artykułu jest wskazanie zasad konstruowania witryn internetowych jako skutecznych narzędzi komunikacji z otoczeniem międzynarodowym oraz ocena dostępności stron internetowych wybranych uczelni ekonomicznych w obcych językach. W artykule wykorzystano źródła literaturowe, informacje statystyczne i zasoby stron internetowych uczelni ekonomicznych.(abstrakt oryginalny)

Higher education institutions are organizations, which are liable at present to processes of the internationalization. Definition of features that characterize universities internationalization process requires the formulation of a number of detailed criteria of measurement. One of these measurements is the internationalization of communication, which can be viewed through the prism of the websites of the universities. The objective of the paper is to show principles of formulating websites as effective means of communication with the international environment and evaluation of the availability of websites of Polish universities in foreign languages. The paper is based on literature sources, statistical information and websites of economic universities.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartosik-Purgat M., Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym, PWE, Warszawa 2010.
 2. Frankowski P., Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja, Wyd. Helion, Gliwice 2010.
 3. Gregor B., Gotwald B., Komunikacja marketingowa w szkołach wyższych - między e-marketingiem a marketingiem wartości, "Handel Wewnętrzny" 2013, nr 3.
 4. http://pl-pl.lionbridge.com.
 5. Internet world users by language, www.internetworldstats.com/stats7.htm.
 6. Knight J, Higher Education Crossing Borders: A Guide to the Implications of the General Agreement on Trade in Services (GATS) for Cross-border Education, A report prepared for the Commonwealth of Learning and UNESCO, COL/UNESCO, France 2006.
 7. Kuczamer-Kłopotowska S., Internet jako narzędzie komunikacji marketingowej, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 559, Ekonomiczne Problemy Usług nr 42, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 8. Mały Rocznik Statystyczny 2014, GUS, Warszawa 2014.
 9. Stryczyński J., Żukowska J., Ekspansja w cyberprzestrzeni, "Poland Go Global Magazine" 2013, nr 2.
 10. Rocznik Statystyczny 2014, GUS, Warszawa 2014.
 11. Rymarczyk J., Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1996.
 12. Wächter B., Internationalisation at home - the context, w: Internationalisation at home: a position paper, European Association for International Education (EAIE), Amsterdam 2000.
 13. Wiktor J.W., Komunikacja marketingowa: modele, struktury, formy przekazu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 14. www. perspektywy.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1509-0507
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.18276/pzfm.2015.40-14
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu