BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rzemieniak Magdalena (Politechnika Lubelska)
Title
Problemy komunikacji marketingowej w branży rolniczej na przykładzie targów i wystaw handlowych
Marketing Communication Problems in Agricultural Industry on the Example of Fairs and Exhibitions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015, nr 40, s. 183-192, rys., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Marketing przyszłości .Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa w sferze publicznej i społecznej
Keyword
Komunikowanie marketingowe, Targi, Wystawy, Rolnictwo, Marketing wystawienniczy
Marketing communication, Fair, Exhibitions, Agriculture, Exhibit marketing
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest identyfikacja błędów i problemów w komunikacji marketingowej występujących podczas imprez targowo-wystawienniczych w branży rolniczej. Przeprowadzone badania mają charakter aplikacyjny i były realizowane w ramach badań prowadzonych w Katedrze Marketingu Politechniki Lubelskiej. Za cel pośredni obrano sformułowanie cech kluczowych targów i wystaw dla badanego przedsiębiorstwa z branży rolniczej. Wyniki badań potwierdziły, że dla respondentów targi są najlepszą okazją do rozpoznania trendów rynkowych i wyszukania dla siebie najdogodniejszej oferty. Wniosek ten potwierdza także znaczna liczba osób, która w kwestionariuszu ankietowym zadeklarowała swój udział jako obserwatorzy i klienci. Ponad połowa badanych osób bierze udział w targach nie częściej niż trzy razy w roku. W związku z tym, wystawcy powinni dołożyć wszelkich starań, aby ich stoiska przykuwały uwagę, personel był perfekcyjnie przygotowany, a wystawiana oferta - wyjątkowa.(abstrakt oryginalny)

The objective of the paper is identification of errors and problems in marketing communications during fairs and exhibitions in the agricultural industry. The conducted research can be implemented and were carried out within the framework of research conducted in the Department of Marketing of Lublin University of Technology. The intermediate objective is formulating key features of fairs and exhibitions for researched enterprise from agricultural industry. The research results have confirmed that according to respondents, fairs are the best opportunity for recognizing market trends and searching for the most suitable offer. The conclusion is confirmed by a significant number of persons who decreased themselves as observers and customers in the questionnaire survey. Half of the research persons takes part in fairs less often than three times a year. Therefore, exhibitors should take a good care about making their stands attract attention, perfectionism in personnel preparation and presented offer exceptionality.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Altkorn J., Kramer T., Leksykon marketingu, PWE, Warszawa 1998.
  2. Drab A., Marketing wystawienniczy, czyli jak odnieść sukces na targach, Wyd. Business Press, Warszawa 1995.
  3. Hadrian M., Wskazówki doświadczonego wystawcy, "Gazeta Targowa" 2014, nr 3.
  4. Kotler Ph., Amstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
  5. Mazur L., Targi i wystawy jako kluczowy instrument promocyjny w firmie z branży rolniczej, niepublikowana praca naukowa, Lublin 2014.
  6. Rzemieniak M., Badanie i ocena skuteczności przygotowania imprez targowo wystawienniczych w przedsiębiorstwie z branży rolniczej, niepublikowane opracowanie wewnętrzne, Lublin 2015.
  7. Rzemieniak M., Prognoza przygotowania imprez targowo wystawienniczych w przedsiębiorstwie z branży rolniczej, niepublikowane opracowanie wewnętrzne, Lublin 2014.
  8. Szołtysek J., Targi w strategii promocji firmy, "Rynek podróży" 2006, nr 1.
  9. Szymoniuk B., Komunikacja marketingowa. Instrumenty i metody, PWE, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1509-0507
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.18276/pzfm.2015.40-15
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu